158. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2011 v 21:40.


ČAS ČEKÁNÍ – ŘEKNI OSTATNÍM, ABY VĚDĚLI, CO OČEKÁVAT


Má vroucně milovaná dcero,

svět každým dnem upadá do hlubšího rozkladu. Mezi mými dětmi vládne směs naděje, obav, hněvu a zoufalství kvůli válce a nedostatku peněz k přiměřenému nasycení a oblečení jejich rodin. Ale mějte na zřeteli toto: Už se nebudete muset dlouho o sebe obávat, protože velmi brzy, po Varování, bude na světě vládnout pozitivnější cítění Světla a lásky. Všechno není ztraceno, má dcero.

Modlete se za ty, kteří se během Varování obrátí ke Mně, aby zůstali na cestě Pravdy. Modlete se, aby láska ke Mně a k mému Věčnému Otci u mých následovníků, kteří již znají Pravdu, se stala silnější.

Jakmile mé děti přijmou dar Varování, nemusejí se ničeho obávat.

Ale ti, kteří nestojí na této cestě a ti, kteří se vrátí k hříšným způsobům, se mají čeho bát. Můj Otec jim nedovolí, aby zamořili ostatní svými svévolnými a zkaženými způsoby. Budou zastaveni. Naneštěstí, mnoho se jich odvrátí od Pravdy a pokusí se i nadále vykonávat moc a vládu nad zbytkem mých dětí.

Modlete se, aby trest byl zmírněn. Vaše modlitby pomohou obrátit duše a odvrátit takové situace. Toto je teď čas čekání. Čas modlitby. Čas přípravy a zajištění, že tolik lidí, jak je to jen možné, bude vědět, co mají očekávat.

Děti, tento měsíc srpen, je "Měsícem spásy duší" a je velmi důležitý. Prosím, vytrvejte tento měsíc ve své zbožnosti, neboť zachráníte duše ve velkém počtu. Nebe se raduje nad láskou a šlechetností srdcí a duší všech mých následovníků, kteří učinili tento závazek, vzácný dar pro Mne, aby lidé byli během Varování zachráněni.

Jdi nyní, má dcero, a rozšiřuj mé Slovo. Jdi teď v míru a lásce.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět