156. Poselství Naší Paní ze dne 3. srpna 2011 v 9:45.


POSELSTVÍ PANNY MARIE – UŽ SE VE SVĚTĚ ZJEVÍM JEN NĚKOLIKRÁT


Mé dítě,

není třeba, abys měla v této práci obavy, protože bylo předpověděno, že obrácení se uskuteční. Naneštěstí ne všichni lidé budou, nebo budou moci být zachráněni. Ti, kdo v dnešním světě pronásledují mého Syna, jsou horší, než ti, kteří Ho popravili během ukřižování. Jelikož můj Syn zemřel, aby zachránil lidstvo od hříchu, celý svět se naučil lekci o potřebě oddat se mému Synu. Mnoho z těch, kteří znají Pravdu, se rozhodli, že to nebudou brát v úvahu.

Byla jsem poslána už tolikrát, abych ve světě dodávala odvahu k modlitbě a přesto má varování dětem byla během času zapomenuta. Dnes, když se dávám poznat v různých zemích prostřednictvím vizionářů, nejenom, že jim není věnována pozornost, ale jsou zesměšňováni. Má přítomnost a znamení, která ukazuji na nebi a jiné projevy, jsou odmítány. Dokonce i kněží a biskupové ignorují má varování. Oni také se odvrátili od víry v Boží zásah. Jak slepí jsou, že odmítají pomoc ode mne, své milované Matky.

Můj Syn tolik trpí a láme mi to srdce vidět Ho dnes v bolestech kvůli zlu hříchu. Mé děti nemají představu o tom, jak trpí a jaká muka musí zakoušet, když ve světě vidí lidskou krutost.

Mé dítě, připomeň mým dětem, že se ve světě zjevím už jen několikrát, protože nastal čas k poslední bitvě, kdy rozdrtím hlavu Hada.

Mé děti musí vědět, jak velice jsou milovány a opatrovány mým milovaným Synem. Naléhám na ně, aby otevřely srdce a projevily Mu lásku a soucit, jaký si zaslouží. On, váš Spasitel, který ochotně přijal smrt v té nejkrutější formě, aby vás zachránil, chce nyní zachránit tuto generaci ze spárů Satana.

On, mistr klamu, se směje, mé dítě, protože ví, že se mu podařilo ukrást vzácné duše. Modlete se, modlete se, modlete se teď, aby můj Syn byl vyslyšen během Varování a aby tento dar spásy byl přijat s pokornou a otevřenou náručí.

Připomínám, že jako vaše Matka budu vždy naléhavě prosit o mírnost pro mé děti. Mé slzy se řinou pro ty, které nechtějí slyšet Pravdu, protože jen pomocí neustálé modlitby budou moci být tyto politováníhodné duše vykoupeny.


Vaše milovaná Matka
Naše Paní Královna zármutku


zpět