152. Poselství Ježíš ze dne 30. července 2011 v 15:30.


NEPATŘÍTE SATANOVI, ALE MNĚ A MÉMU VĚČNÉMU OTCI


Má vroucně milovaná dcero,

jsou chvíle, kdy si myslíš, že nebudeš moci vydržet zkoušky, které sebou přinášejí moje poselství, ale nesmíš mít strach. Strach není něco, co bys potřebovala pociťovat. Až Mi dovolíš vzít si tvoje obavy a zcela Mi důvěřovat, pak budeš svobodná.

Ó, má dcero, jak mé děti zapomněly na sílu Boží říše. Kdyby jen mohly na okamžik odhodit svůj krunýř, byly by schopny jasně vidět, jak se části mého božského plánu pro lidstvo odvíjejí. Tento krunýř, krunýř lidské inteligence hnaný lidskou logikou, která sama o sobě je roznícena pokroky, které člověk udělal pomocí vědy, není nic, než suchá tráva. Zdá se pevnou, ale je zbavená podstaty. Přesto člověk věří, že mu poskytuje ochranu proti Pravdě, pravdě o Boží přítomnosti.

Váš krunýř, mé děti, jenž zabraňuje Mně a mému učení vstoupit do vašeho života, bude vaším pádem. Přijde čas, že vám neposkytne žádnou ochranu a shoří tak rychle, najednou, jako suchá tráva a vy zůstanete nazí. Vaše nahota vám nakonec odhalí Satanův klam a jeho prázdné sliby o jistotě ve světě, která ve skutečnosti neexistuje. Lidská tvrdohlavost, která zabraňuje lidem připustit existenci mého Věčného Otce, bude příčinou jejich vykázání do temnoty.

Až uvidíte mé Světlo, plameny mé lásky, se již brzy zhmotňovat na obloze, nebuďte na pochybách. To nebude iluze. Bude to realita a musíte se pokořit, abyste otevřeli své oči Pravdě. Neodvracejte oči a nekrčte se ve strachu. Má přítomnost musí být vámi přivítána jako poslední příležitost ke spáse. Jsem to Já, kdo přichází, abych vás vzal do své náruče. Jsem to Já, váš Spasitel, jenž ještě jednou přichází, aby vás přivedl zpět z pokraje temnoty a zoufalství. Řekl jsem vám, že vás nikdy neopustím. Nikdy vás nenechám na pospas Satanovi, protože mu nepatříte. Patříte Mně a mému Věčnému Otci, vašemu Stvořiteli.

Až uvidíte mé plameny slávy na nebesích, radujte se. Jakékoliv pochybnosti, které jste kdy měli o existenci Boha Otce, se rozplynou. Abyste měli užitek z milostí, které Varování přinese vaší duši – takže budete moci být zachráněni – musíte se jevit v mých očích malí a poprosit Mě o odpuštění svých hříchů. Má láska pak zaplaví vaši duši a vrátíte se zpět ke Mně a do vašeho právoplatného domova. Odporujte mému milosrdenství z povýšenosti, nebo z intelektuální rozvahy a budete ztraceni.

Očekávejte nyní mé milosrdenství s radostí a nadšením, neboť se stanete opět zdravými. Budete znovuzrozeni.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět