149. Poselství Ježíše Krista ze dne 25. července 2011 v 21:00.


VÝZVA KE KNĚŽÍM A ŘÁDOVÝM SESTRÁM V ŘÍMSKO-
KATOLICKÉ CÍRKVI


Má vroucně milovaná dcero,

Slovo se teď šíří rychle, jak bylo předpověděno, vzhledem k Varování.

Má dcero, moji ubozí posvěcení služebníci trpí. Prosím, popros všechny, kteří čtou má poselství, aby se usilovně modlili za všechny posvěcené služebníky, kněze, řádové sestry, pastory a všechny, kteří jsou v čele křesťanských kongregací na celém světě.

Katolická církev je pronásledována až za hranice své odolnosti. Satan a jeho armáda zaútočili na římskokatolickou církev tím, že ji zamořili. Jeho přáním je podkopat mou církev zkažeností kněžského zneužívání, které vedlo k této hrozné situaci.

Ubohé děti, které trpěly sexuálním zneužíváním, byly napadeny přisluhovači Satana, kteří byli přítomní v těch posvěcených služebnících, kteří sami sobě dovolili být svedeni Zlým.

Satan kráčí v mé církvi, protože chce přivodit její pád. Pokud jde o mé ubohé nevinné řádové sestry a kněze, také oni jsou oběti předsudků v rukou těch, kteří je obviňují z hříchů druhých.

Má prosba k mým milovaným kněžím, řádovým sestrám a k posvěceným služebníkům je tato: Nevzdávejte se. Nezapomeňte, že vašimi zkouškami budete pozvednuti v mých očích, budete-li moci snést tyto předsudky. Nechejte Mi teď otřít vaše slzy, neboť jste pronásledováni takovým způsobem, jaký má církev ještě nikdy před tím nezakusila.

Vy, moji milovaní služebníci, jste mými apoštoly a nesmíte se nikdy poddat těmto vnějším tlakům. Nesmíte se nikdy vzdát vašeho poslání následovat Mě. Neboť nezapomeňte, že Já jsem církev. Prolévám za vás slzy velkého zármutku. Vy nyní trpíte za hříchy svých bratří a sester, kteří podlehli Zlému. Modlete se, modlete se, modlete se za odvahu znovu povstat s důstojností a šířit mé svaté Slovo.

Více než kdy jindy potřebuji vaši pomoc. Potřebuji, abyste udělovali svátosti duchovně hladovým a zklamaným kongregacím. Prosím, neopouštějte Mě, zejména ne v tomto čase, kdy se Satan se svými následovníky infiltroval do křesťanské církve.

Obraťte se teď a modlete se usilovně, abyste se sami zachránili před falešným prorokem, jenž se pohybuje v kuloárech moci ve Vatikánu. Už brzy se objeví. Neobracejte se na něj, nebo budete pro Mne navždy ztracení. To je můj slib. Poklekněte v pokoře a proste Ducha Svatého, aby osvítil vaši duši, abyste byli schopní rozlišit pravdu od lží, které vám bude vnucovat falešný prorok.

Nikdy nebuďte zklamáni ze zkoušek, které snášíte. Přijměte je pro to, co vám nabídnou – sílu mysli a duše. Pak povedete mé děti ke konci časů s pokorou, důstojností a silou. Buďte teď stateční. Vedu vás. Obraťte se teď a modlete se za mimořádné milosti, aby vás posilnily ve vaší Boží misi.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět