148. Poselství Ježíše ze dne 25. července 2011 v 09:00.


SATAN JE PROTI MÝM ODDANÝM NÁSLEDOVNÍKŮM BEZMOCNÝ


Má milovaná dcero,

s velkou radostí ti ještě jednou říkám o obrácení, která se teď ve světě uskutečňují. Čím více ukrutností je pácháno lidmi pod vlivem Satana, tím více mých dětí si začíná klást otázky o úrovních vražedných záměrů, které teď převládají ve vašem světě. Čím více zla je vám předkládáno, tím více si také budou lidé uvědomovat, že Satan skutečně existuje. Těm, kdo nevěří, že existuje, říkám: Nechejte Mě vysvětlit, jak můžete odhalit jeho zlé dílo.

Pokaždé, když mé děti vidí vraždu, sebevraždu, válku, korupci vlád a těch u moci, chtivost, aroganci a nespravedlnost, pak vězte, že tyto skutky jsou manifestací Satana. Zlý se nyní zoufale snaží otrávit mysl mých dětí, a v tomto čase dějin udělá cokoliv, co bude moci, tak velký je jeho vztek. Vy, mé děti, jste jeho cílem. Zatímco zjišťuje, že je snadné infikovat duše, které samy sebe nechávají otevřené jeho vlivu – ty, které neustále hledají sebezbožňování na zemi – shledává stále těžším oslabit duch mých oddaných následovníků. Jsou natolik požehnaní Duchem Svatým, že on, Satan, je vůči nim bezmocný.

Neboť všichni, kteří poslouchají mé pokyny týkající se modliteb, se stávají silnější v mysli a duchu. Takže nebudou dbát na to, jestli je Satan bije ve své zuřivosti, protože jejich obranný štít je tak silný. To neznamená, že nepoužije každý prostředek, aby vás svedl touhami těla. Ani to neznamená, že vás nezraní našeptáváním do uší těch, kteří jsou vám blízcí a těm, které milujete. Stůjte pevně, moji následovníci, neboť to bude vaší silou, že bude navždy rozdrcen. On, mé děti, se stane bezmocným, až se obrácení rozšíří. Neboť jak vás má přinutit, abyste pili z jeho zlé číše nenávisti k lidstvu, když nedychtíte po jeho prázdných slibech? Čím jste silnější, tím méně vás bude obtěžovat.

Vězte, že když jste nyní svědky globálního neklidu, že mistr klamu je u díla. Moji následovníci poznají nyní okamžitě Satanovu zlobu, když jeho dílo je tak křiklavě zjevné. Modlete se, aby vaši bratři a sestry také přinesli svědectví o jeho zlých činech a rozpoznali je jako takové, čím jsou. Až tehdy, kdy nevěřící konečně přijmou, že Satan existuje, se obrátí ke Mně a budou u Mne hledat útočiště.

Modlete se za celosvětové obrácení. Obrácení, k němuž dojde nejen kvůli Varování, ale i kvůli Pravdě.


Váš milovaný učitel a Spasitel
Ježíš Kristus


zpět