147. Poselství Ježíše ze dne 24. července 2011 v 23:00.


BŮH OTEC ZNIČÍ TY, KTEŘÍ PLÁNUJÍ ROZVRÁCENÍ MĚN


Má vroucně milovaná dcero,

oddanost a věrnost mých následovníků ke Mně a k mému Věčnému Otci je již vskutku velká. Vy, mé děti, musíte vědět, že vaše oddanost hoří v mém srdci plameny takové síly, že se zdá, že mé srdce se roztrhne plameny láskou k vám. Moje milované děti, nebe se nyní raduje z toho, s jakou vášní a zbožností Mě uctíváte. Ve své duši víte, že jsem to Já, kdo zde mluví. Jsem to Já, kdo vám přináší pocit takové lásky a něhy ve vašem srdci.

Mám poselství pro všechny děti, které sledují mé nejsvětější Boží Slovo na této webové stránce. V moderním světě musím takovým způsobem komunikovat. Tento a jiné komunikační kanály budou použity, aby zajistily, že mé Slovo je slyšeno a cítěno všemi věřícími, nevěřícími a těmi, kdo Mě vůbec neznají.

Prosím, vězte, že každé úsilí, které děláte z vaší lásky ke Mně, má svůj dopad. Já slyším každého jednoho z vás. Vím o radosti, kterou jsem přinesl vaší duši. Vítám způsob, jakým rozšiřujete mé Slovo. Odměním každého z vás zvláštní milostí a přízní. Prosím, proste Mě, abych vyslyšel vaše modlitby. Přijďte ke Mně. Uslyším vaše volání.

Dílo nového světového řádu již začíná praskat ve švech. Díky modlitbám – vašim modlitbám. Bůh Věčný Otec zničí ty, kdo pokračují ve svém obludném spiknutí rozvrátit světové měny, stejně jako politické vůdce, kteří se je pokoušejí znehodnotit. Jeho ruka bude nyní pokračovat v úderech, aby ochránil vás, děti.

Prosím, volám vás všechny, abyste řekli tolika vlivným hlasům, jak je to jen možné, včetně médií, o těchto poselstvích. Mnozí vás budou považovat za oklamané, když budete o těchto poselstvích mluvit. Nemějte strach, neboť milosti, které obdržíte za tuto práci, daleko převyšují urážky, které budete muset snášet.

Jděte nyní vpřed, mé milované děti, s láskou a radostí v srdci. Neboť mé Slovo musí být vítáno. Konečně víte, že jdu s vámi, takže mohu posílit svazek lásky ke všem mým následovníkům, které jsem si vybral, aby byli blízko mému srdci. Má vzácná Krev, vylitá tak ochotně pro každého z vás, abyste mohli být zachráněni, vás pokrývá každý jednotlivý den.

Vy jste má milovaná armáda a společně povstaneme, abychom přivedli všechny vaše bratry a sestry zpátky, znovu do jejich právoplatného, nádherného domova.

Miluji a opatruji každého z vás, děti. Nikdy na to nezapomeňte. Když se budete modlit ke Mně každý den, modlete se takto:

"Ó, můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby si odpočinula na tvých ramenou, abys mě mohl pozvednout do svého slavného království, až nastane čas. Dovol tvé vzácné Krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni jako jeden."


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět