145. Druhé poselství Boha Otce ze dne 23. července 2011 v 17:15.


KAŽDÝ ČLOVĚK USLYŠÍ SLOVO MÉHO SYNA DŘÍVE, NEŽ PŘIJDE ČAS K JEHO NÁVRATU


Přicházím ve jménu mého milovaného, drahého Syna Ježíše Krista.

Má vyvolená dcero, i když někdy kolísáš ve své pozornosti k volání mého milovaného Syna, abys vyslechla jeho řeč, kvůli daru, který jsi Mu dala, ses pozvedla v mých očích. Tvůj dar stát se smírčí duší, která pomůže zachránit milióny duší, Ho přivádí k pláči radostí a úlevou. Neboť tak mnoho duší se ztratí každý den, každou vteřinu a každým tvým vdechnutím v ohních pekla.

Můj Syn nyní vyžaduje tvoji naprostou poslušnost, má dcero. Neváhej uposlechnout každý jeho příkaz. Tvoje srdce je plné lásky a soucitu nejenom pro mého drahého Syna, ale ke všem mým dětem. Protože se tě dotknul Duch Svatý, pocítíš nyní okamžitou lásku k cizincům, v nichž uvidíš mé světlo. Tobě, má dcero, byly nyní dány milosti, uvidět jak lásku, tak i zlo v každém člověku. Také budeš schopná rychle rozlišit hřích v ubohých svedených duších.

Pro tuto práci to bude nyní znamenat, že se budeš muset obklopit veškerou ochranou. Má dcero, Já budu ochraňovat tebe a tvoje milované, protože teď budeš ještě silněji v hledáčku Zlého. Modli se a pros Mě každý den o tuto ochranu a budeš ušetřena prudkosti pronásledování. Nyní musíš přivolávat Mě, abych ti pomohl šířit tato poselství, aby hlas mého Syna byl slyšen a uctíván náležitým způsobem.

Můj posle, má dcero, ještě málo rozumíš tomu, co je od tebe vyžadováno. Může ti být dáno jen určité množství informací najednou. Budeš nyní inspirována Mnou a pod mým vedením naplníš proroctví, předpovídající, že Slovo mého Syna bude lidstvu šířeno právě tak, jako Písmo svaté. Každý člověk uslyší Slovo mého Syna dříve, než přijde čas k jeho návratu. Tobě byl dán tento úkol a kvůli tomuto daru musíš sklonit svou hlavu v projevu vděčnosti za tuto slavnou žádost z nebe.

Má dcero, bude ti pomáháno všemi způsoby, avšak musíš vždy poslouchat mého Syna. Povstaň teď, má dcero, neboť lidé potřebují slyšet Slovo varování, které můj Syn sděluje světu, aby duše nemusely trpět muka v pekle, pokud by zemřely ve smrtelném hříchu bez toho, že by jim nejdříve byla dána příležitost být vykoupeny mým Synem během Varování.

Nechej teď zaplavit svou duši mým pokojem. Mé srdce obklopuje každý tvůj pohyb. Nikdy si nemysli, že jsi v této práci osamocená, protože jsi vedená každou minutu tvého dne.


Bůh Otec


zpět