144. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2011 v 23:00.


NYNÍ JSTE VE STŘEDU SOUŽENÍ – DRUHÁ POLOVINA ROKU 2012


Má dcero,

ty jsi, jak sama víš, ta nejvíce nepravděpodobná vizionářka, protože ti chybí znalost svatých věcí. Přesto jsi vyvoleným poslem. Musíš pochopit, že nebudeš schopná bránit má poselství s jakoukoliv skutečnou autoritou, takže proto mlč, budeš-li vyzvána, abys vysvětlovala má poselství.

Budeš provokována a vyzývána, aby ses angažovala v náboženských a zejména v eschatologických sporech, avšak nesmíš v nich už reagovat, ani podávat své vlastní výklady daných otázek. Kvůli této práci tě nebudou mít rádi. Mezi mými následovníky, zejména mezi teology a těmi, kteří studovali Písmo po celý svůj život, vyvstane duchovní žárlivost. Takže mlč, neboť nemáš znalosti, a jak jsem ti řekl už dříve, ani autoritu, abys to činila.

Prostě se řiď mými pokyny a nechej si je pro sebe. Všemi prostředky reaguj na prosby modliteb a pomáhej shromažďovat mé následovníky a stoupence, kteří se zavázali podporovat toto dílo.

Čas je už teď krátký. Všechno se stane rychle. Varování se již velmi přiblížilo a tak už nezbývá mnoho času modlit se za ubohé duše, které budou ztraceny. Když se budete modlit růženec Božího milosrdenství, který je zasvěcen takovým duším, mnoho miliónů duší bude zachráněno.

Vy jste teď, mé děti, uprostřed toho, co je nazýváno soužením, jak bylo předpověděno v mé svaté Knize. Druhá část Velkého soužení začne, jak jsem již řekl, před koncem roku 2012. Nemám v úmyslu budit v tobě strach, Má dcero, ale buď si vědoma naléhavosti, aby se mé děti modlily za mou pomoc.

Už díky modlitbám mých vizionářů po celém světě, se moc nového světového řádu, která je hnaná zednářskými silami, začíná drobit a rozpadat před vašima očima. Mnoho z těchto globálních organizací, hladových po moci, bude sraženo na kolena v pokoře, až se budou za svou zkaženost odpovídat nejen Bohu Otci, ale i těm, jimž jsou zodpovědní tady na zemi.

Pozoruj, jak shluky mocných skupin se snaží předstihnout jedna druhou, zakrýt své vlastní hříchy a skrýt pravdu před vysoce postavenými lidmi, jichž se bojí. Mé děti, to dokáže přinést modlitba. Bůh Otec nyní udeří, aby potrestal tyto lidi dříve, než budou moci uskutečnit svůj ďábelský plán, který připravují, aby ovládli mé děti.

Je to bolestivý čas, děti, neboť Satanův vliv nikdy nebyl tak silný, jako v těchto posledních dnech jeho vlády na zemi. Bojujte s jeho ďábelskými způsoby – vy všichni. Jen se podívejte na zmatek, který způsobuje, když obrací bratra proti bratru, zemi proti zemi, vytváří nenávist mezi vámi všemi a vzájemnou neúctu k životu všech. A pak, je to čirá nenávist, kterou vštěpuje mým dětem vůči Mně, jejich milovanému Spasiteli. Nenávist, kterou rozdmychává proti mému Otci, dosáhla epidemických rozměrů. Nejsilnější formou nenávisti vrženou proti mému Otci je to, že člověk popírá, že On existuje.

Jakou trýzeň musíte cítit, děti, když musíte čelit dnešnímu světu. Nikdo nemůže přejít bez povšimnutí hluboký znepokojující neklid podněcovaný Satanem a milióny jeho démonů, kteří pronikli celým světem. Moje láska vám bude nyní dokázána, vám všem.

Díky mému Varování přijdu ještě jednou, abych vás zachránil milosrdenstvím Boha Otce. Věřte ve Mne a v mého Věčného Otce a nemusíte se ničeho bát. Když budete lhostejní vůči tomu, co se děje, pak se vám nepodaří se náležitě připravit.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět