142. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2011 v 15:40.


KDOKOLIV BUDE PROHLAŠOVAT, ŽE JE JÁ, JE LHÁŘ


Má vroucně milovaná dcero,

brzy vyvstane jedno z nejvíce matoucích období, kdy nejen ti, kteří hlásají, že přicházejí v mém jménu, budou falešní, ale přijdou také ti, kdo budou prohlašovat, že jsem to Já. Mé děti musí pochopit toto: Poprvé jsem přišel jako člověk, abych zachránil lidstvo od hříchu. Teď, podruhé, přijdu soudit. Zatímco mnozí Mě uvidí během Velkého varování tváří v tvář, podruhé nepřijdu dříve, než v den posledního soudu.

Kdokoliv bude prohlašovat, že je Já, je lhář. Takové duše, a je jich mnoho, má dcero, nezamýšlejí škodit. Podlehly natolik falešným představám a podvodník je přesvědčil, že mají nejen božskou moc, ale že jsou i syny vtěleného Boha. Ale to není pravda. Neboť Já se na této zemi už nikdy nezjevím v jiné lidské bytosti. To by se nikdy nemohlo stát. Žádný člověk není hoden takové cti, neboť to nebylo předpověděno.

Mnozí nyní vystoupí a budou hlásat, že jsou Já, Ježíš Kristus, Syn Boží. Těmto ubohým duším pravím toto: Padněte teď na kolena a proste Boha Otce, aby vás uchránil od podvodníka. On vás chce zmást, a tak vy, nejen že nebudete uvádět ve zmatek mé děti, které očekávají můj návrat na zem, ale také nebudete zvyšovat posměch, vyvolaný ateisty. Nejen že přinášíte hanbu mému jménu, ale také nevědomky stavíte lidi proti jejich víře v Boha, Všemohoucího Otce.

Také bych chtěl varovat všechny, kdo tvrdí, že konají zázraky. Kdokoliv, jenž tvrdí, že je nositelem takové moci, nebude od Boha, neboť je jen jeden Bůh a jen On, nebo jeho milovaný Syn Ježíš Kristus, mohou vyvolat takové věci. Na druhé straně také Satan má moc. Může vytvářet iluze. V případě zázračných vyléčení, která může Satan vyvolat prostřednictvím takzvaných léčitelů, kteří svou moc hledají v magii, je výsledek pouze dočasný, i když se může zdát, že bylo dosaženo zázraků. Ale ty nebudou trvat dlouho. Satan také vyvolá takzvané zázraky, včetně vizí, které mnozí uvidí na nebi. Zase to budou jen přeludy a nebudou pocházet od Boha.

Děti, i když se Mi snažíte projevit věrnost, budete pokoušeni silami Zlého každičký den. Musíte se soustředit jen na Mne a na mého Věčného Otce. Nezapomeňte, Já nebudu kráčet po této zemi jako lidská bytost. Já mohu být na zemi přítomen v duchu, ale nikdy se už nezjevím jako člověk.

Modlete se každý den za vedení a za schopnost rozlišení, abyste uměli rozeznat lži od pravdy.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět