140. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2011 v 17:30.


POPRAVY, EUTANAZIE, POTRATY A SEBEVRAŽDY


Má dcero,

tehdy, když lidé cítí lásku ve svých srdcích, tak si mohou být jisti, že Já jsem přítomen v jejich duších. Má láska bude mým dětem dávat sílu, když to budou nejméně očekávat. To je také pravdou pro zatvrzelé hříšníky, za jejichž vnější slupkou se velmi často skrývá něžné srdce.

Každá jednotlivá osoba na zemi je dítětem stvořeným Bohem Otcem. Proto v každé takové osobě existuje Světlo, i když může být velmi slabé, jsou-li duše taženy do temnoty. Nicméně mé Světlo je stále ještě přítomné. Neboť bez něj by byla úplná temnota, ve které by duše už nemohly být činné. Je to právě tehdy, když duše dosáhnou strašného stavu temnoty, že velmi často sáhnou k sebevraždě. Je to následkem slabosti duše a ducha, že Satan krade tyto duše tím, že je přesvědčuje, aby ukončily své životy. Mnoho z mých následovníků nechápe tento stav, jaký taková temnota může v duši vyvolat, a tak se musí usilovně modlit za děti, které jsou ve stavu beznaděje.

Bůh, můj Věčný Otec, je vždy milosrdný a vždy pomůže těmto duším, z nichž mnohé trpí do takové míry, že jejich mysl nemůže pracovat v plném stavu zdravého rozumu. Smrtelný hřích může být spáchán jen tehdy, kdy osoba, ve své plné duševní příčetnosti má jasné záměry, kdy on, nebo ona vědí, že to, co dělají, je špatné. A tak prosím, nepředpokládejte, že takové duše jsou úplně ztracené, neboť mnohé z nich nevědí, co činí.

Berte na vědomí, že eutanazii můj Otec přijímá s nevolí, a že není tolerována, neboť člověk nesmí vědomě vzít život jinému člověku. Nemůže být přinesen žádný důvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance může být uváděna spolu s důvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný člověk mimo Všemohoucího Otce nemůže rozhodnout o datu smrti, protože to není lidské právo. Člověk nikdy nedostane oprávnění, aby spáchal tento smrtelný hřích.

Všeliké omluvy jsou lidmi nabízeny, když berou život jinému, přesto žádná z nich nebude za žádných okolností akceptována jako oprávněná. To se vztahuje na popravu, hřích potratu a na eutanazii. Proberte se, vy všichni, a mějte na paměti, že budete přísně souzeni, pokud byste porušili nejsvětější ze všech přikázání mého Otce: NEZABIJEŠ. Nezapomeňte, že je zde jen jeden Bůh a jen On může rozhodnout, kdy život má být vzat. Porušte toto přikázání v plném vědomí toho, co děláte a budete trpět muka pekla navěky.

Prosím, naléhavě vás prosím, nepodlehněte tlaku Satana, jenž neustále podněcuje brát druhému život, takže může krást duše, které by jinak byly určeny pro nádherné království mého Otce.


Váš božský Spasitel
Učitel a Vykupitel
Ježíš Kristus


zpět