138. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2011 v 16:15.


OBRAŤTE SE NA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, ABY ŠÍŘILY MÉ SLOVO


Má vroucně milovaná dcero,

když se ke Mně obrátíš zády, tak potom zjistíš, že bude těžké Mě znovu najít. Uznávám, že si myslíš, že na tebe kladu velké požadavky, ale mé Slovo, které musí být předáno světu, je takové naléhavosti, že Mě musíš poslechnout tak, jak jsem vyžadoval. Nezapomeň, že jsi Mi odevzdala svoji svobodnou vůli, má dcero, což byl nádherný dar. Ctít takový dar není pro tebe snadné, protože nakonec jsi jen člověk. Žádám tě ještě jednou, abys vyslyšela Mé volání a strávila více času v mé společnosti. Potřebuji tě, abys pocítila mou lásku, nejen lásku, kterou mám k tobě, ale tu, kterou mám ke každému svému jednotlivému dítěti na této zemi.

Chci, aby moji následovníci šířili mé Slovo pokoje a harmonie po celém světě. Musíte všude každému dobrovolně připomínat potřebu hlásat má poselství lásky. Prosím, požádejte zpěváky, média, osobnosti, nebo každého, jehož hlas je slyšen a respektován, aby vyslyšel mé prosby. Pozvedněte můj kalich lásky. Pijte z něj, neboť vám přinese spásu, po které toužíte, nejen v tomto světě, ale i v dalším životě. Sdílejte jej s vašimi vlastními stoupenci.

Jak to uděláte, je na vás, neboť těm, kteří odpoví na Mé volání, bude dán dar milostí, které jsou zapotřebí k této nejposvátnější práci. Děti, nezapomeňte na to. Čím více bude těch, kteří nyní povstanou, aby šířili mé svaté Slovo, a řeknou každému Pravdu, tím snadnější bude pro mé děti projít Velkým soužením, stejně jako pronásledováním, plánovaným novým světovým řádem.

Mé poselství lidstvu musí být slyšeno, posouzeno a pak provedena taková opatření, abyste připomněly všem, že musí otevřít svého ducha a přijmout existenci Boha, Všemohoucího Otce, Svatého mocného Boha. Když to udělají, tak znovu zavládne mír.

Kvůli oběti, kterou jsem přinesl pro všechny svou smrtí na kříži, slyšte moje volání a udělejte, cokoliv můžete, abyste každému, jehož znáte, sdělily, že Já komunikuji se světem právě tak, jak to dělal můj Otec prostřednictvím proroků před časem mého pobytu na zemi. Buďte silné. Buďte statečné. Modlete se ke Mně za vedení během vaší křížové výpravy ve jménu mém a mého Věčného Otce.


Ježíš Kristus
Král lidstva
Spasitel a Vykupitel


zpět