1316. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2015 v 12:45.


JEN JÁ ZNÁM DEN A HODINU, KDY SE NAPOSLED NADECHNETE


Má vroucně milovaná dcero,

když se člověk z nějakého důvodu zatoulá daleko ode Mne, nenajde nikdy opravdový pokoj. Až člověk odhalí, kdo Já jsem, jeho srdce se vzedme láskou ke Mně. Člověk, jenž vloží všechnu svou důvěru ve Mne, snese každý druh utrpení, neboť Já ho osvobodím.

Slovo Boží působí velké spory mezi lidmi slabé víry. Ti, co ve Mne věří, pocítí v srdci velkou bolest, až budou svědky odporu Božímu Slovu. Tato bolest je i mojí bolestí. Věříte-li ve Mne, pocítíte v duši moji lásku k vám. Stále mějte pro Mne otevřené srdce. Nepřijímejte Mě se strachem, ale s nadějí. Přijměte Mě pro to, kdo Já jsem a Slovo vám dané a žijte pak svůj život přesně, jak je dáno v Bibli svaté, a budu na vás čekat.

Odmítnutí mého učení a přijetí hříchu bude vaším pádem. Jen já znám den a hodinu, kdy se naposled nadechnete. Musíte být stále připraveni. Musíte Mě prosit, abych vám odpustil vaše hříchy tak často, jak jen můžete. Odpustím i nejzatvrzelejším hříšníkům, a proto nesmíte mít strach z mého milosrdenství. Bojte se jen hodiny, kdy budete muset stát přede Mnou a zodpovídat se z každé nepravosti, spáchané proti Bohu. Pokud jste se do té doby před Bohem nevykoupili, už nebude další možnost to udělat.


Váš Ježíš


zpět