131. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2011 v 18:30.


ATEISTÉ A VĚDCI ŘEKNOU, ŽE VAROVÁNÍ BYLO ILUZÍ


Má vroucně milovaná dcero,

musíš se pohnout kupředu, dívej se přímo vpřed a následuj mé pokyny. Neodvracej se, když budeš každou minutu svého dne napadána Zlým. Upni svou pozornost jen na Mne. Musíš se naučit rozumět tomu, že čas, strávený v mé společnosti, zvláště při adoraci je naprosto nutný, aby ses udržela na výši své mise. Délka času strávená v modlitbě je také důležitá, protože čím více času strávíš v těsné komunikaci se Mnou, tím více milostí dostaneš. Nebudeš-li to tak dělat, bude to znamenat, že necháváš sama sebe široce otevřenou útokům ze strany podvodníka.

Mé Slovo, má dcero, je ignorováno těmi, kteří nechtějí naslouchat. Mají pro to různé důvody. Dnes mnoho mých dětí zavřelo oči pravdě o své spirituální existenci. Padli do náruče světu a všemu, co nabízí, jako náhražku chleba života. Mnozí také nedůvěřují falešným prorokům, neboť toto je doba, ve které falešní proroci vyvstanou všude. To je zmatek, který chce způsobit Satan, aby moji praví poslové prošli bez povšimnutí.

Kvůli pokoře, která je vyžadována u mých vybraných vizionářů, nemohou vynášet sami sebe v očích světa, protože to není jejich přirozenost. Falešní vizionáři se sami tlačí do středu pozornosti. Těžištěm jejich zájmu jsou oni sami. Jejich poselství se mohou zdát autentická a plná květnaté řeči uvádějící pasáže z Bible svaté, tam kde se to zrovna hodí, ale v jejich poselstvích budou dva klíčové aspekty, které odmaskují nepravdy, které předávají. První z nich je ten, že oni budou středem svých poselství a budou se těšit ze vší pozornosti, které se jim dostane. Pak jsou to konečně poselství samotná. Budou matoucí, těžká ke čtení a nezanechají trvalý dojem na duši. Naneštěstí, má dcero, církev má sklon nevšímat si opravdových vizionářů, protože musí ukázat odpovědnost v těchto situacích.

Je tedy pro mou církev daleko snadnější, aby podporovala ta poselství, která zahrnují pasáže z Bible svaté a prohlašovala, že právě tato jsou pravá. Není to pro ni tak snadné, aby přijala jednoduchost mého učení, zejména dnes, kdy hodně pravdy zakrývá maska tolerance. Nesnadno přijatelná je také připomínka konce časů, kdy kvůli strachu a nevědomosti, moji posvěcení služebníci odmítají pozvednout můj kalich a jednat zodpovědně.

Toto je nejdůležitější čas v dějinách světa. Všechna znamení byla po celou dobu minulého století dávána mým vizionářům, a přesto jsou ignorováni a odsunuti stranou, protože moji posvěcení služebníci strkají hlavy do písku. Je to přesně právě v tomto čase, kdy moji posvěcení služebníci mají kázat o důležitosti mého návratu na zem. Musí připravit duše a připomínat jim následky toho, co se stane, když zanedbají vykoupit sebe, dokud jsou ještě na této zemi. Protože po své smrti už nebudou moci žádat o odpuštění. Volám nyní moje posvěcené služebníky. Proč právě toto nezdůrazňujete svému stádu? Proč nediskutujete aktivně o následcích, které to bude mít pro mé děti během Velkého trestu? Cožpak nevíte, že mnoho mých dětí prohraje své duše s antikristem, jenž už je na zemi připraven ke skoku, čekaje na svou příležitost? Mé děti musí pochopit, že Varování, i když je velkým činem milosrdenství, je jen první fází, ve které bude čas pro všechny mé děti velmi těžký a náročný. Neboť po něm budou zatvrzelí hříšníci a následovníci Satana popírat mou existenci.

Ateisté budou říkat, že to byla globální iluze. Vědci budou hledat logické vysvětlení, ale žádné nebude. Moji následovníci budou rozděleni na dva tábory. Mnoho miliónů bude obráceno, ale budou zmateni lžemi, šířenými ďábelskou skupinou, smrtící organizací nového světového řádu, jejímž cílem je zničit obyčejné lidi pro svůj vlastní finanční zisk.

Děti, nebude-li dost lidí stát na pravé cestě, pak nebude možné odvrátit dopad trestu. Neboť ten nastane, když Bůh Otec vystoupí, aby zastavil hříšníky před zničením jeho stvoření a jeho dětí. Uvolní zemětřesení o mohutnosti dosud nikdy nevídané; vulkány na nejnepravděpodobnějších místech a země se bude kymácet jako loď v rozbouřených vodách bez kotvy, která by ji udržela na jednom místě.

Prosím, děti, dovolte Varování, aby vás všechny zachránilo. Přijměte skutečnost, že tento zázrak pomůže zachránit milióny, které by jinak byly ztraceny. Ale ti, kteří nebudou chtít změnit své životy, si vyberou dům Satana. Bez modlitby pro ně není naděje, protože se vzdají práva na klíče k Novému ráji na zemi. Místo ráje budou hořet v ohních pekla. Kdyby věděli, kam je tato zlá cesta zavede, myslíte, že by změnili svůj směr? Děti, pomozte jim tím, že jim řeknete pravdu. Modlete se, abyste zachránili jejich duše, nechtějí-li poslouchat. Neboť to je všechno, co můžete udělat.


Váš milovaný Spasitel
Spravedlivý soudce a Král milosrdenství
Ježíš Kristus


zpět