1282. Poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2014 v 14:25.


TI, CO NECHALI SVÉ DĚDICKÉ PRÁVO ŠELMĚ, PŘEDE MNE NIKDY NEPŘIJDOU


Má vroucně milovaná dcero,

své božství projevuji skrze slabé, zranitelné, osamělé a pokorné. Má moc provane takovými dušemi v mé svaté vůli a skrze ně mohu vykonat svůj plán na záchranu lidstva.

Až se ti, které Já jsem povolal hlásat mé svaté Slovo, odkloní od svatého díla pro hřích pýchy, budou se pokoušet formulovat mé Slovo s přehnaným respektem k svému lidskému intelektu. Zapomínají, že následovat Mě již bylo určeno, a že je to mé svaté Slovo, které musí znít a ne jejich vlastní hlasy. Hříchem smyslnosti odložili mé Slovo ve ctižádostivém úsilí Mě zastínit a hledat vlastní slávu. Hříchem lenosti, z pohodlnosti, budou vinni nejhorší zradou, když zklamou a nezůstanou Mi věrni z nedostatku víry a odvahy.

A tak to bude i v konci vedoucím k mému Druhému příchodu, že ti, kdo věří, že jsou více hodni, více kvalifikovaní, avšak plní pýchy, budou čelit hořkému pokárání, a odpadnou. Slabí, pokorní a ponížení, které následovníci v mé církvi měli za nedůležité, ale kteří se drží Pravdy, jsou ti, kdo budou Mnou zahaleni ve Velký den. Zavolám je a pozvu je ke Mně, protože je shromáždím v mém království. Budou plakat slzami radosti.

Pak shromáždím ty, kteří Mě neznají, ale budou probuzeni mým Světlem – dobré duše, se srdcem ze zlata – a Já jim řeknu: "Pojďte do mého útočiště". A pak budou zavoláni hříšníci, kteří páchali strašné ukrutnosti, ale prosili Mě o milosrdenství, a Já řeknu: "Pojďte, odpouštím vám, protože jste vyhledali smíření."

A pak přijdou moji zrádci, kteří Mě kdysi znali, ale odvrátili se ode Mne, ale nebudou schopni Mi pohlédnout do očí. Ani nebudou hledat mé milosrdenství, a Já jim řeknu: "Pryč ode Mne, nejste hodni vejít do mého království."

Nakonec ti, co nechali své dědické právo šelmě, nikdy přede Mne nepřijdou, protože budou vrženi do pece spolu s těmi, kdo Mi ztratili duše těch v mé církvi, kteří je slepě následovali do temnoty noci.

Pak bude po všem a ve zlomku vteřiny, nový začátek – nový svět na zemi, jak to bylo zamýšleno. Svět bez konce.


Váš Ježíš


zpět