128. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2011 v 20:00.


NEDOVOLTE LIDSKÉMU SELHÁNÍ MÉ CÍRKVE, ABY VÁS ODE MNE ODVRÁTILO


Má vroucně milovaná dcero,

dnes večer se usmívám s radostí v srdci, neboť konečně mladší lidé slyší mé Slovo pomocí internetu, jak bylo předpověděno.

Touto cestou bude moci více lidí říci světu, jak se připravit na Varování. Moje srdce se trhá radostí, když vidím lásku, kterou mají mé děti ke Mně v každém koutu země. Má láska nikdy neumírá. Oni, moji milovaní následovníci jsou plní mé lásky, kterou pociťují ve svých srdcích. Nyní mohou říci světu, včetně cyniků, jak velmi Mě uctívají, velebíce moji slávu přede všemi. Neboť tyto mé odvážné a milující bytosti budou nyní přitahovat ty, kteří odporují Mně, Pravdě, především pokud jde o to, proč jsou zde na zemi.

Nebesa se radují z těch, kteří na internetu otevřeně vyhlašují svou lásku ke Mně. Moje láska k nim se vzdouvá a tak je zahrnu svými milostmi, každého z nich, od jednoho koutu zeměkoule na druhý.

Přicházím teď, abych vás zachránil před dnem posledního soudu
Děti, nezapomeňte jednu lekci. Pravda mého učení se nikdy nezměnila. Lidský omyl, hříchy mých posvěcených služebníků a těch, kteří zneužili Pravdu tak, aby vyhovovala jejich vlastním přáním, mohly pošpinit mé jméno, ale nikdy nemohly změnit, kdo Já jsem. Já jsem Spasitel lidstva. Poprvé jsem přišel, abych vás spasil tím, že jsem umožnil odpuštění hříchů. Přicházím znovu, abych vás zachránil před dnem soudu.

Protože má láska je tak mocná, pronikne nyní světem silou Ducha Svatého a přitáhne vás zpět do ohrady mé něžné lásky. Pociťujte nyní moji lásku, děti. Nedovolte vašemu zklamání z lidského selhání mé církve, aby vás odvrátilo ode Mne, Ježíše Krista nebo mého Nebeského Otce.

Těm, kteří se ode Mne odvrátí kvůli hříchům církve
Kvůli hříchům jste byli v pokušení uzavřít se Pravdě. Ti, kteří dělají církev odpovědnou za nedostatek víry ve Mne, nejsou poctiví sami k sobě. Neboť jestli Mě skutečně milujete, nebudete se vymlouvat. Satan je nyní všude na světě, děti, a pokouší se vás při každé příležitosti přesvědčit, že vaše víra nemá význam. Že není důležitá. Že vaše víra vám nezaručí místo v nebi. V některých případech věříte, že Boží milosrdenství je nekonečné a že můžete být spaseni, když žijete takový život, že neubližujete druhým. Velmi často Mě napadáte, když Mě viníte ze zla ve světě. K tomu dochází tehdy, když se na Mne a na mého Věčného Otce zlobíte. Jak může Bůh stát v pozadí a dovolit takovému zlu, aby se manifestovalo ve světě? Kde existuje vražda, znásilnění, potraty, mučení, chtivost a bída? Musíte s tím teď přestat a poslouchat Mě.

Mějte na paměti, že hřích, způsobený Satanem, o kterém dnes většina lidí věří, že neexistuje, může infikovat každého jednoho z vás prostřednictvím daru, jenž vám byl dán vaším Stvořitelem, Bohem Otcem. Ten dar svobodné vůle je dán každému. Někteří používají tento dar k dobrým činům, kdy projevují lásku všem, zatímco jiní jej zneužívají, aby získali nad ostatními výhodu. Když tyto lidi Satan přitáhne skrze jejich slabou svobodnou vůli, pak se stanou schopnými páchat velké ukrutnosti. Svobodná vůle je vaše, děti. Když se stane pošpiněnou hříchem, způsobí ve světě spoušť. Bůh Otec vás nemůže nutit, abyste přestaly něco dělat, ať už je to dobré, nebo špatné. Protože se nebude vměšovat do vaší svobodné vůle. On vás bude vždy povzbuzovat k modlitbě, abyste dostaly milosti, které jsou zapotřebí k tomu, abyste se hříchu vyhnuly. Bude to jen prostřednictvím vaší svobodné vůle, že uděláte jedno ze dvou rozhodnutí: Obrátit se k Bohu, nebo dovolit sobě samým, abyste byly svedeny lžemi Satana, které odvrátí vaši mysl od Pravdy.

Nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Satan nechce, abyste Pravdu viděly. Použije vaši inteligenci a nabídne vám vychytralé argumenty, aby vás svedl. Může vás dokonce přesvědčit, že něco je zlé, přestože je to dobré. A tak když si myslíte, že je pokrytecké obrátit se k modlitbě a ke chvále Boha Otce kvůli hříchům církve, musíte rozpoznat tento klam jako takový, čím je: Jiným způsobem, jak vás povzbudit, abyste se odvrátily ode Mne, od Pravdy. Děti, ukažte Mi teď svou lásku tím, že povstanete a budete bránit mé jméno v nevěřícím světě.

Velmi brzy povzbudíte jiné, aby si poslechli vaše názory. Právě tak jako ti, kteří prohlašují, že ve Mne nevěří a hlasitě křičí, jak Mě nenávidí, musíte říct světu, že Mě milujete. Jen potom bude vyvoláno hromadné obrácení ve světě. Nechejte Mě vás nyní povzbudit, abyste mohli připravit mé děti, aby vešly do mého Nového ráje na zemi. Nezapomeňte, že vejít do tohoto ráje mohou jen ti, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce.

Jděte teď a přiveďte Mi zástupy.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět