124. První poselství Boha Otce ze dne 25. června 2011 v 16:00.


NYNÍ NADEŠEL PRO MNE ČAS, ABYCH SI VYŽÁDAL ZPĚT MÉ SLAVNÉ KRÁLOVSTVÍ – NOVÝ RÁJ NA ZEMI BUDE TRVAT TISÍC LET


Poznámka vizionářky: Právě než jsem dostala toto poselství, modlila jsem se růženec Božího milosrdenství, když Duch Svatý mně oznámil, že obdržím poselství od Boha Otce. Celá jsem se nervově třásla. Pak jsem položila otázku: "Ve jménu koho přicházíš?" Toto byla odpověď:

Přicházím ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, Spasitele lidstva. Já jsem Bůh Otec a mluvím k tobě poprvé. Má vyvolená dcero, mluvím dnes k tobě, abych mohl lidstvo informovat o lásce, kterou mám pro všechny.

Mnozí Mě neznají. Myslí si, že ano, ale pro milióny mých dětí jsem spíše entita bez tváře. Tak málo vědí o mé touze jim dovolit, aby Mě milovali tak, jak to bylo zamýšleno.

Mnozí ve světě, kdo neuznávají, že to byla má ruka, která stvořila tento svět a jeho stvoření, používají mé jméno nedbale. Neboť ti, kdo tak činí, jsou zmatení v tom, kdo jsem a jsou ze Mne poněkud vystrašení. Nejsem ten, koho byste se měli bát, neboť má láska je čistá ke všem mým dětem. Miluji vás tolik, že jsem učinil tu největší oběť ze všech, abych vás přivedl zpět do své náruče a dal vám příležitost k záchraně před podvodníkem. Já jsem poslal mého milovaného Syna, Ježíše Krista do světa, abyste mohli pochopit pravdu lásky. Lásky, která vás všechny zachrání, přijmete-li ji.

Mé srdce je zlomeno tím, že tak mnoho z vás se neobrací ke Mně a neprojevuje Mi svou lásku. Toužím po tom, abyste se jen obrátili a požádali Mě o pomoc. Není třeba se obávat mé lásky, protože mou láskou byl vám dán váš první vdech. Stvořil jsem vás k svému obrazu, abych mohl mít rodinu. Stvořil jsem svět z čisté lásky, abyste vy, mé děti, mohli sdílet tento ráj se Mnou. Byl stvořen s takovou láskou, že každý jednotlivý detail byl pozorně vytvořen. Byl jsem tak šťasten, když byl na zemi stvořen ráj, že andělé se radovali a nebesa byla osvětlena plameny lásky, jakou si žádná lidská bytost ani nedovede představit. A pak byl zničen hříchem, jejž způsobil had.

Mé děti, nechejte Mě to vysvětlit. Nadešel pro Mne čas, abych si znovu vyžádal ráj, který jsem s takovou láskou stvořil, abychom se mohli znovu stát jednou rodinou.

Rodinou vroucně spojenou mocnými pouty lásky, která ji budou držet pohromadě.

Tento Nový ráj na zemi je nyní naplánován pro všechny mé děti.

Bude trvat na zemi 1000 let a nikdo nesmí být vyloučen, neboť to by zlomilo mé srdce. Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus a Duch Svatý se velice pokoušejí přivést vás zpět do mého milujícího stáda, aby ráj, stvořený na začátku, se mohl znovu objevit jako největší dar, aby se z něj těšily všechny mé děti.

Tento ráj bude místem lásky, krásy, nádhery a bude domovem pro všechny, kteří jsou čistého srdce a duše. Je pro každou jednotlivou duši na zemi a je cílem, jenž je obsažen v každé jednotlivé duši na zemi, včetně těch, které si to neuvědomují.

Můj Syn mluví ke světu a připravuje projevit své velké milosrdenství během Varování, aby dal všem hříšníkům příležitost se těšit z Nového ráje na zemi.

Musíte slyšet můj hlas. Volám všechny z vás, abyste Mi věnovali pozornost. Vraťte se zpátky ke Mně. Akceptujte, že Já existuji. Že jsem zdrojem všeho života, celého stvoření, vší slávy. Když to učiníte, budete vítáni v mém ráji na zemi, jenž nabízí všechno, o čem byste mohli kdy snít. Naslouchejte mému Synu a poselstvím, která dává světu, aby vás všechny obrátil. Protože těm, kteří i pak nebudou naslouchat, nebo půjdou dál po cestě ohavného hříchu, nebude prokázáno žádné milosrdenství.

Já jsem Bůh veškerého stvoření. Jsem Bůh lásky a soucitu. Jsem také Bůh spravedlnosti. Moje ruka dopadne na lidstvo, které pro svou ďábelskou oddanost Zlému, odmítá jít po cestě Lásky a Pravdy.

Neboť teď pro Mne nadešel čas, abych si znovu vyžádal Mé slavné království, které žádní lidé, skrze hřích, nemohou zastavit. Kdyby se o to pokusili, byli by navždy ztraceni.

Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel. Moje láska nikdy neumírá. Je planoucí a plná hluboké něhy k vám, aby vás přivedla zpátky ke Mně, k vašemu dědictví, které jsem tak láskyplně stvořil. Kvůli hříchu, mnoho z mých dětí ztratí právo na toto dědictví a budou muset ustoupit, aby dovolili těm, kteří Mě opravdu milují, aby do dveří vešli bez zábran.

Prosím, děti, neodmítejte moji prosbu k lidstvu. Přijměte mé milosrdenství, které vám nyní nabízí můj milovaný Syn.

Přijměte je s otevřenou náručí.


Bůh Otec
Stvořitel a tvůrce všech věcí


zpět