1231. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2014 v 23:15.


ODLOŽTE SVOU VÝZBROJ, NEBOŤ BUDE ROZDRCENA NA KOUSÍČKY


Má vroucně milovaná dcero,

moji nepřátelé mohou pohrdat mým Slovem – Pravdou – přijde však den, kdy sklopí hlavy hanbou a lítostí, až budou stát přede Mnou.

Za dnů Noe, byl zesměšňován on i vybraní, kteří mu měli pomáhat v přípravě na Boží spravedlnost. Byli pohrdavě vysmíváni, pronásledováni, a bylo učiněno vše k zostuzení pokynů, které Noe dostal. Poslušný až do konce, Noe prosil úpěnlivě o milosrdenství pro jejich duše. Naléhavě je vybízel, aby s ním hledali útočiště, ale ignorovali ho. A tak tomu bude až do Velkého dne Pána. Jen zbytek bude připraven Mě přivítat, a to spolu se všemi, jimž srdce řeklo během Varování, aby přijali mé milosrdenství.

Prosím všechny, co věří ve Mne a můj slib, že přijdu znovu ve velké slávě, aby se modlili za ty, kdo touto misí pohrdají, neboť dostali dar Pravdy, ale zvolili si Mi jej hodit zpět do tváře. Všichni s vřelým a něžným srdcem a pokornou duší, budou přivinuti do mé náruče, bez ohledu na to, jakého jsou náboženství nebo vyznání, neboť jsou moji. Těm, kdo neznají Slovo Boží, bude projeveno velké milosrdenství a ti, kteří se během Varování obrátí, budou také přebývat v mé náruči. Podám ruku všem duším, jejichž srdce jsou vřelá a projevují lásku a milosrdenství svým bratrům a sestrám.

Největší boj nastane, když podám ruku arogantním a pyšným, jimž chybí pravá láska, a jsou bez šlechetného ducha. Za tyto duše naléhavě žádám vaše modlitby. Ale těm, co prodali své duše ďáblu s plným vědomím, co dělají, prosím, vyprošujte co nejvíce mého milosrdenství. Sami od sebe ke Mně nepřijdou a tak pouze osobní obětí a utrpením vybraných duší, které se Mi zasvětily, mohou být zachráněni. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (169) za záchranu všech hříšníků:

Za spásu všech, kdo odmítají Krista

"Nejdražší Ježíši, pro tvůj soucit a milosrdenství Tě velmi prosím o spásu těch, co Tě odmítají;

kteří popírají tvou existenci;

kteří úmyslně odporují tvému svatému Slovu a jejichž zahořklá srdce otrávila jejich duše vůči Světlu a pravdě tvého božství.

Smiluj se nad všemi hříšníky.

Odpusť těm, kteří se rouhají Nejsvětější Trojici,

a pomoz mi mým vlastním způsobem a osobními oběťmi k přijetí do tvé milující náruče těch hříšníků, kteří tvé milosrdenství nejvíce potřebují.

Slibuji Ti, že Ti budu myšlením, slovy i skutky sloužit co nejlépe ve tvé misi spásy. Amen."

Jděte všichni, a shromážděte se v modlitbě, neboť Boží spravedlnost se brzy ukáže na svědectví celému světu. Pro zkaženost člověka, jeho zvrácené skutky a nenávist k bližním, ho Bůh zastaví, aby zabránil zkáze, která je připravována všemi způsoby proti lidskému pokolení.

Odložte svou výzbroj, neboť bude rukou mého Věčného Otce rozdrcena na kousíčky. Vzdorujte Bohu a budete za to trpět. Ale pokusíte-li se rozsáhle ublížit lidstvu zneužitím moci, budete náhle zastaveni. Nebudete mít čas vyhledat Boží milosrdenství.


Váš Ježíš


zpět