1195. Poselství Matky Spásy ze dne 13. srpna 2014 v 14:39.


ČAS NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ Z LA SALETTY A FATIMY JE VELMI BLÍZKO


Mé drahé děti,

čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko. Nesmíte mít strach z těchto časů, ale spíše je přivítat, neboť musíte vědět, že smlouva mého Otce bude konečně naplněna, jak to mělo být. Antikrist se nakonec ujme svého křesla v církvi mého Syna na zemi a nic nezabrání, aby se tak stalo. Mnozí budou popírat proroctví, která jsem odhalila světu, a udělají to na vlastní riziko. Ti, kdo odmítají přijmout varování dávaná světu a následují nepřátele Boha, vystavují svou duši nebezpečí a kvůli těmto svedeným duším vás prosím, abyste se za ně vroucně modlili.

Teď probíhá bitva o lidskou rasu a o záchranu všech Božích dětí a velice se ubližuje těm, kdo stojí pevně za Pravdou, kterou můj Syn odhalil světu. Nikdy nemůžete vzít část jeho Slova nebo Bible svaté a pak ji odhodit pro něco, co vám může být příjemnější. Pravdu není nikdy snadné přijmout, protože může zasáhnout strachem srdce nejstatečnějších a nejodvážnějších křesťanů. Pravda je vždy odmítána, a když bylo vsazeno trní na svatou hlavu mého Syna, Ježíše Krista, kněží a starší se právě modlili v chrámu a vzdávali slávu Bohu, zatímco jejich přívrženci Ho proklínali, když umíral na kříži. Tak to bylo tehdy, a tak to bude, až se svět odvděčí Slovu Božímu a obrátí je naruby a vzhůru nohama.

Naléhám na vás, drahé děti, abyste přijaly Pravdu, protože to bude prostředek, s jakým půjdete lehčeji ke království nového věku. Bez uznání toho, co vám bylo nyní řečeno, mnoho duší upadne v omyl a uvítá šelmu. Vzdají se každého jednotlivého občanského práva a svobody, až budou zbožňovat nepřátele mého Syna a nakonec předají svou duši Zlému.

Strach z Pravdy může vést k roztrpčení, protože může být velmi těžké ji přijmout. Roztrpčení vede k hněvu a hněv k nenávisti. Nenávist k této misi jako ke všem předchozím misím, se bude stupňovat, a ti, kdo milují mě, Matku Boží, budou podněcováni ji odsoudit. Jak mě rmoutí, když je mé jméno zneužíváno k urážení Slova Ježíše Krista, jediného a skutečného Spasitele lidstva. Zmatek způsobí, že mé Mariánské družiny začnou pochybovat o varování, které jsem měla za úkol předat světu v La Salette a ve Fatimě. Lidé budou přehlížet, co jsem sdělila, a budou věřit, že tato proroctví jsou pro jiný čas ve vzdálené budoucnosti.

Až všechny nepokoje propuknou a až učení, obsažené v Knize mého Otce, bude přepsáno a představeno světu jako pravé, pak jenom ti s opravdovou schopností rozlišení pochopí Pravdu. Musíte se usilovně modlit za přežití církve mého Syna, jeho Těla na zemi, aby nebylo vyřazeno a hozeno psům. Až tento den přijde, Boží spravedlnost zasáhne a lidstvo konečně pochopí, jaké to je být uvržen do temnoty. Den, kdy Boží Světlo vyhasne, je časem, kdy všechny věci dojdou naplnění, jak bylo předpověděno.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět