1186. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2014 v 15:50.


JÁ SE NIKDY NEZMĚNÍM. NIKDY SE NEPŘIZPŮSOBÍM NOVOTÁM, NEBOŤ JÁ JSEM, JAKÝ JSEM VŽDY BYL A VŽDY BUDU. JSEM VĚČNÝ.


Má vroucně milovaná dcero,

každý vizionář, člověk vidoucí, nebo prorok, kteří přicházejí ode Mne, budou brzy čelit velkým zkouškám, jaké nikdy dříve nemuseli snášet. Mnozí, kteří uznávají jejich pravost a byli jejich stoupenci, se od nich odvrátí a odvrhnou je, jak duch temnoty zahalí národ za národem, kde se láska a dobročinnost vytratí. Muž proti muži, stát proti státu, člověk proti Bohu.

Tato období rozvratů budou pro mnohé úzkostná a váš jediný zdroj útěchy a síly bude pocházet ode Mne, ale pouze tehdy, budete-li Mě hledat. Já jsem vaše skála, skála, která je neproniknutelná, skála, která se nemůže rozdrobit, skála, kterou přijmete, až nic dobrého nebude v domech, které jsou přístřeším mému Duchu. Budovy, které byly postaveny k mému uctívání, se zřítí. Některé se promění v jiné stavby, které budou použity k jiným účelům, ale ne k mému uctívání.

Já jsem skála, na níž byla zbudována církev a zůstanu stát navždy. Mnozí Mě přišli vyhledat a Já jsem jim dal život. Jiní přišli, ale nemohli Mě najít, protože jejich zatvrzelému srdci chyběla láska a ušlechtilost ducha. A nyní jak vše, čemu jsem vás učil, bude zpochybňováno a základy, na nichž má církev byla zbudována, se tak otřesou, jak si ani nedovedete představit, Já stále zůstanu stát. Pevný jako skála, kterou Já jsem, a vy budete ke Mně přicházet hledat útěchu, sílu a odvahu. Odpovím každému vylitím velkých milostí, které byly rezervovány pro vás, pro čas, ležící před vámi. Já jsem církev. Já jsem přítomen v církvi. Budova je postavena z kamene, ale Já jsem skála, na které byly zbudovány základy mé církve. Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jak jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný.

Má církev zůstane stát, neboť Já jsem církev, až do konce času.


Váš milovaný Ježíš


zpět