118. Poselství Ježíše ze dne 20. června 2011 v 11:45.


BĚHEM VAROVÁNÍ BUDETE STÁT PŘEDE MNOU TVÁŘÍ V TVÁŘ


Má milovaná dcero,

připrav mé děti teď, neboť velmi brzy přijdou přede Mne, ve vší mé slávě a soucitu. Ukážu se už velmi brzy každému jednotlivému muži, ženě a dítěti, které dospělo do věku rozumu.

Tento zázračný den, kdy jim ukážu mé milosrdenství jako protiklad mé spravedlnosti, musí všichni uvítat. Radujte se, neboť každý jeden z vás Mne poprvé uvidí tváří v tvář.

Mnozí budou plní lásky a štěstí, neboť je to nádherné setkání. Jiní budou vyděšení. Ale není se čeho bát, neboť Já miluji vás všechny. Jediným rozdělením bude hřích, ale když se budete kát a přijmete pravdu vašich urážek vůči Mně a mému Věčnému Otci, uvědomíte si zázračné milosrdenství, které je vám poskytováno. Těm, kteří budou plní strachu, musím říct toto: Strach je následkem hříchu. S hříchem ve vaší duši budete ode Mne vzdáleni. Přijměte vaše hříchy jako to, čím ve skutečnosti jsou – lidskou slabostí. Pak vzhlédněte ke Mně a Já vás povedu do věčného života a k Pravdě.

Mé velké milosrdenství přináší nádhernou novinu
Mé velké milosrdenství přináší nádhernou novinu mým dětem po celém světě. Protože až se toto Velké varování uskuteční, bude vám dána příležitost, abyste změnili své životy k lepšímu. Až pravda o mé existenci bude odhalena, pak se začnou uskutečňovat obrácení všude a ve velké míře.

Potom, a jenom potom, co se Velké varování uskuteční, bude světu dána příležitost snést velký trest, který bude následovat, nebudou-li hříšníci, ve velkém počtu, litovat. Neboť pak ruka mého Otce dopadne všude na ty, kteří odmítají slyšet Pravdu – na ty, kteří se obracejí zády k lásce, k lásce ke Mně a svým bratrům a sestrám. Neboť vaše hříšné způsoby už nebudou, v této etapě, dále trpěny. Bude to už konečná mez. Neboť pak už nebude dovoleno Satanovu mocnému vlivu, aby dále svíral lidstvo jako v kleštích. Ti, kteří tvrdohlavě půjdou po svých bezbožných cestách, na nichž budou pronásledovat mé děti, budou zastaveni.

Velký trest
Velký trest – něco podobného, co nebylo viděno od časů Noe, bude uvolněno Bohem, Věčným Otcem. Moji následovníci, kteří možná řeknou, že toto není způsob, jakým mluví Ježíš, si teď musí sami odpovědět tuto otázku: Jestli je Ježíš plný milosrdenství, proč tedy by On, nebo Bůh Otec dovolil armádě Satana pokračovat a přinášet hrůzu na mé děti? Je to z lásky ke všem Božím dětem, že se tento Velký trest uskuteční. Kajte se, vy všichni. Odmítněte prázdné sliby Satana. Odmítněte falešný a prázdný život, který vám nabízí. Připusťte, že když slyšíte, jak je mé jméno v dnešním světě odmítáno, že k tomu dochází přímo vlivem Satana. Dokud se mé děti od něj neodvrátí, do té doby nemůže být mír na tomto světě.

Přijměte toto Varování jako poselství čisté lásky. Těm, kteří jsou u moci, pravím toto: Odmítněte lži, kterým jste se zavázali věrností, nebo ponesete následky.

Velké milosrdenství, které vám projevím během Varování, je řešením pro novou éru míru. Přijměte je a trest bude odvrácen. Odmítněte je a pak jenom moji praví následovníci mohou být zachráněni. Pro zbylé z vás už bude příliš pozdě.


Váš milující Spasitel
Spravedlivý soudce
Ježíš Kristus


zpět