117. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2011 v 23:00.


KOMUNIKUJTE S MLADOU, MATERIALISTICKOU A VRTKAVOU SPOLEČNOSTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

dovolil jsem zkoušky a duchovní vyprahlost, kterou teď zakoušíš, abych tě přivedl ještě blíže do spojení se Mnou.

Někdy, když trpíš, musím se odvrátit, abych nemusel vidět tvůj zármutek. Přesto, když vydržíš každou zkoušku a půjdeš kupředu k dalšímu stupni, staneš se ještě silnější, než dříve. Čím větší bude tvoje utrpení způsobené krutostí a špatným zacházením ze strany ostatních, kteří tě zesměšňují kvůli této posvátné práci, tím více milostí dostaneš.

Jak trpět v mém jménu
Avšak trpět v mém jménu není dostačující. Nesmíš si otevřeně stěžovat na tato muka. Abys Mě uspokojila, musíš trpět v tichosti, má dcero. Vnějšímu světu musíš připadat plná radosti. Jen tehdy bude tvoje duše posilněna a přivedena na takovou úroveň svatosti, jakou vyžaduji pro tvou misi. Neboť když se budeš vyvíjet tímto způsobem, pak ovoce, které přineseš, budeš-li mluvit mým Slovem, způsobí, že má poselství budou slyšena účinněji v každém koutu světa.

V tomto čase, kdy připravuji mé děti na největší výzvu od mého ukřižování, je nesmírně důležité, aby mé Nejsvětější Slovo slyšelo co nejvíce lidí.

Nyní odhalovaná Pravda bude slyšena nejen věřícími, ale také těmi, kteří Mě nechtějí znát, nebo těmi, kteří nechtějí přijmout pravdu o existenci Boha, Věčného Otce.

Komunikuj s mladou materialistickou a vrtkavou společností
Má dcero, musíš použít metody, které sdělí mé Slovo mladé, materialistické a vrtkavé společnosti. Postarej se o to, že budeš komunikovat způsobem, kterému budou rozumět, věnovat mu pozornost a mluvit o něm. Protože k čemu by toto dílo bylo dobré, když jen posiluje mé svaté Slovo pouze u věřících? Ano, je důležité, že mým následovníkům budou připomenuty mé sliby, které jsem učinil, když jsem řekl, že přijdu znovu. Jsou to ale ty duše, které nemají žádné poznání, porozumění, nebo zájem o můj soucit k lidstvu, které musím za každou cenu oslovit.

Ty, má dcero, a moji následovníci, máte teď povinnost informovat agnostiky, ateisty a celou mladou generaci o Pravdě. Mluvte k nim vlídně. Nikdy nebuďte agresivní. Použijte slova povzbuzení. Udělejte mé Slovo zajímavé.

Žádný konec světa
Řekněte jim o slibu, který jsem učinil o mém Novém ráji na zemi. To neznamená, že svět skončí, ale spíše, že se rozvine nový věk pokoje, radosti a štěstí. Nemohou a nesmí se obrátit zády k této nádheře. Modlete se za ně. Přiveďte Mi je a obdržíte speciální vedení a milosti.

Vašimi nejpoužívanějšími zbraněmi by měla být jednoduchost a pravda
Veďte je příkladem. Má dcero, teď musíš plánovat jak použít jiné a nové metody komunikace mého Slova. Bude ti poslána pomoc, abys toho mohla dosáhnout.

Rozšiřujte mé Slovo použitím moderních komunikačních prostředků
K tomu, aby se zajistilo, že mé Slovo bude rychle šířeno, se musí použít moderní komunikační metody. Modlete se teď. Požádejte nakladatelství v tolika zemích, v kolika jen můžete, aby vydaly knihy poselství v tolika jazycích, jak je to jen možné. Užijte audio, video a jiné metody k rychlému rozšíření mého Slova. Požádejte dobrovolníky, aby předávali má poselství velkému množství lidí.

Neboť to, má dcero, zachrání duše. Miluji tě. Tvoje síla a odhodlání uspět v této práci, která vyrůstá z čisté lásky, kterou chováš ke Mně a k mé milované Matce, přivede duše – které by jinak šly do pekla – zpět do mé náruče a do věčné spásy.

Nevšímej si těch, kteří projevují neúctu k mému jménu
Buď statečná. Nevšímej si špatného zacházení. Nevšímej si těch, kteří projevují neúctu k mému jménu. Budou to moji následovníci, kteří tě urazí nejvíce. Neboť mnozí z mých dobře smýšlejících opravdových stoupenců upadnou čas od času v omyl. Znalost mého učení může u nich vytvořit pocit pýchy, která vede k aroganci. Pak se vplíží intelektuální pýcha. Tyto mé ubohé, milující a vážné duše, u nichž láska ke Mně nepřichází v pochybnost, se nesmí dívat svrchu na ty, u nichž mohou cítit, že jsou na špatné cestě. Nesmí padnout do Satanovy léčky tím, že si přivlastní pozici převahy a okázalé tvrdosti. Pak se to stává bitvou v důvtipu, kdo, řečeno lidskými slovy, je více znalý věci než druhý, nebo kdo má lepší porozumění pravdy mého učení.

Nezapomeňte, co jsem vás všechny učil. Pravda je jednoduchá. Pravda je láska. Pokud ve vaší snaze dokázat pravdivost vaší interpretace mého svatého Slova neukážete lásku a trpělivost, pak vaše verze pravdy nepřichází ode Mne.

Milujte se navzájem. Všichni jste si rovni v mých očích. Ale ti, kteří se vydají na cestu, aby Mi pomohli přivést mé ztracené duše zpět ke Mně, budou pak povýšeni v mých očích.


Váš božský Spasitel
Král všeho lidstva, Ježíš Kristus


zpět