110. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2011 v 21:00.


POSELSTVÍ LÁSKY VŠEM MÝM NÁSLEDOVNÍKŮM


Má vroucně milovaná dcero,

dnes se raduji z víry, kterou Mi prokazují moji milovaní následovníci všude na světě, kteří slyší moje volání prostřednictvím těchto poselství. Raduji se z této hluboké víry, projevené mými milovanými dětmi ve světě, jenž Mě odmítá. Moje vzácné děti, které ve Mne věří, Mi přinášejí slzy radosti v těchto časech smutku. Kdyby zde nebyli ti, kteří jsou Mi tak hluboce oddáni, nemohl bych být utěšen.

Mé děti, kdo Mě miluje, musí Mi nyní naslouchat. Nechejte Mě vás obejmout v mé náruči a vysvětlit vám důležitost vaší víry. Vaše víra je jako plamen v mém srdci, který nikdy neuhasíná. Čas od času může u vás jen plápolat, ale Já vám dodám sílu, abyste udrželi tento plamen jasným. Vy, mé děti světla, pohltíte temnoty, ale musíte stát při sobě v jednotě, abyste bojovaly s antikristem.

Satan vyhrát nemůže, protože to není možné
Vždy berte na vědomí tento důležitý fakt. On, podvodník, nemůže vyhrát a nevyhraje, protože to není možné. Takže musíte vždy vědět, že mé Světlo a Světlo mého Věčného Otce nikdy nezeslábne, protože to není Světlo, které někdy vyhasne. Ale je to temnota, která bude vábit ubohé, slabé duše, které k ní budou přitahovány. Ty ubohé, svedené duše jsou v mém srdci a znamenají pro Mne zrovna tolik, co vy. Mé děti, jako v každé rodině, musíte dohlédnout na vaše svévolné bratry a sestry. Nezáleží na tom, jak těžké jsou jejich hříchy, nikdy je nesuďte. Přiveďte je zpátky ke Mně. Mluvte k nim. Modlete se za ně růženec Božího milosrdenství, aby mohly být zachráněny ze spárů Zlého ve chvíli smrti.

Křičte teď ze střech. Připomínejte každému Pravdu. Nevšímejte si posměšků. Ale až budete mým dětem vysvětlovat, jak nekonečně je miluji, nevnucujte jim své názory. Místo toho jim jednoduše vysvětlete, že byli stvořeni Bohem Otcem. Řekněte jim, že On poslal Mě, svého jediného Syna, aby je zachránil. Aby jim dal příležitost k věčnému životu. A pak jim řekněte, že je miluji a že je provázím, každého jednoho z nich, každou minutu dne. I když zakouším jejich odmítnutí a zlo, které působí jiným, jsem stále vedle nich. V naději, že se obrátí ke Mně a požádají Mě o pomoc. Neboť když to udělají, obejmu je se slzami radosti a s ulehčením. Pomozte Mi zachránit tyto drahé duše. Nedovolte mistru klamu, aby Mi je vzal. Oni jsou vaše rodina. Moje rodina. My jsme jedno. Vždyť i jediná ztracená duše je už příliš mnoho.

Děkuji vám, mé milované děti, ať už jste kdekoliv. Vězte, že jsem teď s vámi v mnohem silnější přítomnosti skrze Ducha Svatého, než kdykoliv jindy v dějinách. Držte se mé ruky a kráčejte se Mnou k Novému ráji na zemi, jenž v budoucnosti bude vaším nádherným domovem.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
Král milosrdenství


zpět