106. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2011 v 10:30.


KLÍČE ŘÍMA BUDOU TEĎ PŘEDÁNY BOHU, VŠEMOHOUCÍMU OTCI


Má vroucně milovaná dcero,

buď teď silná. Obsah mých poselství u tebe vyvolává strach, jemuž nesmíš podlehnout. Někdy se cítíš tak osamocená v této práci, i když u tebe stojím každý den a nejsem daleko od tvého boku. Moje poselství, jak už jsem ti řekl dříve, nepřinesou do duší vždy radost. Ale věřící pochopí, že trest je nutný, aby pomohl očistit svět.

Vím, že je někdy těžké strávit obsah poselství, ale musíš vložit veškerou svou důvěru ve Mne. Znovu ti dávám pokyn, aby ses nedávala do diskusí s lidmi, mými věřícími, kteří zpochybňují, analyzují nebo poukazují na mezery v mém svatém Slovu. Protože ani ty, ani tyto duše, nemají oprávnění k tomu, aby to dělaly. Nyní musíš poslouchat Mě. Nechej ty, kteří nepřestávají zesměšňovat a odsuzovat mé Slovo, protože se tě to už netýká. Ano, ovšem, budeš kritizována, až budeš hlásat mé Slovo. Nevšímej si těch, kteří se nyní budou pokoušet zatáhnout tě do rozhovoru s tebou. Času je příliš málo, než aby mohl být promarněn takovým odvracením pozornosti. Lidé, jimiž by ses měla zabývat, jsou moje ubohé děti, jimž chybí víra, nebo ti, kteří neznají Mě, nebo mého Věčného Otce. To jsou ti, kteří Mi dělají velkou starost.

A tak když dobře smýšlející křesťané se budou vždy snažit rozpoznat mé Slovo, budou zasvěcovat svůj čas analýze, místo toho, aby se prostě řídili mým učením a modlili se za své ubohé bratry a sestry, bude tím promarněn drahocenný čas.

Má dcero, řekni světu, že předpověděné přírodní katastrofy nyní zasáhnou zemi. Všechny začnou nyní, bude jich mnoho a přijdou rychle. A všechno kvůli slepým očím hříšníků, odvrácených od Slova Boha Otce, zahrabaných ve svých doupatech neřesti.

Věřící, nemějte strach
Věřící, modlete se teď. Nemějte strach. Vždy vám nabídnu svou Boží ochranu, dokonce i tehdy, když budete zesměšňováni v mém jménu. Modlitby vám dají sílu a odvahu, když teď Zlý a jeho nohsledi vylévají svůj jed na mé děti. Až se jejich nenávistné činy ve válce proti lidstvu začnou stupňovat terorismem, zavedením monopolu světové měny a úmyslným zamořením země, tak slyšte: Hněv Boha Otce nyní dopadne, a dopadne rychle. Modlitby musí být vedeny ve skupinách po celém světě, protože to pomůže odvrátit některé z těchto událostí.

Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta. Je obklopen velmi mocnými nepřáteli Boha. Nenasytové, bažící po moci a vládě v mé církvi. Modlitby pomohou odložit jeho blížící se odchod, kdy bude muset opustit Vatikán, jak bylo předpověděno. Modlete se, modlete se, modlete se za touto dobu, která bude nejtemnější, jaká kdy postihla mé posvěcené služebníky, biskupy, kardinály a všechny mé opravdové následovníky. Klíče Říma budou teď vráceny zpět Bohu, Všemohoucímu Otci.

Přišel čas k velké bitvě proti Satanovi a jeho zlovolným následovníkům. Jejich pokusům uškodit lidstvu bude čeleno s největší přísností, neboť budou muset snášet velké utrpení za své ďábelské činy.

Povstaňte teď, mé děti. Všechnu vaši víru, důvěru a oddanost ke Mně dejte na přední místo. Každodenní modlitba, mše a eucharistie pomůže Mně a mému Otci potlačit toto zlo. Následujte Mě. Pozvedněte moji číši. Protože když to uděláte, budete mít účast na věčném životě.


Váš milující Spasitel
Král lidstva
Ježíš Kristus


zpět