104. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2011 v 17:00.


SATAN ZÍSKÁVÁ MLADÉ LIDI PROSTŘEDNICTVÍM POPKULTURY


Má vroucně milovaná dcero,

obrácení, jako přímý výsledek mých poselství dávaných tobě, se teď šíří po světě. Raduj se, neboť jsem ti řekl, že mé Slovo, až bude čteno, roznítí duše po celém světě, včetně vlažných hříšníků. Když jsem před tisíci roky dal mé Slovo světu mým milovaným apoštolům, mělo na lidstvo hluboký dopad. Dnes, nehledě na následovníky Boha, Věčného Otce a Mne, jeho Syna Ježíše Krista, hodně z toho, co bylo učeno, bylo, žel, zapomenuto.

Mojí komunikací skrze tebe, má dcero, se pokouším zjednodušit mé učení. Ještě důležitější ale je, že důvod, pro nějž mluvím, je připomenout vám, učit vás a vlévat do vaší mysli mé nejsvětější Slovo, abyste mohli být zachráněni ze spárů Satana.

Má dcero, naplnil jsem tvoji duši, prostřednictvím daru Ducha Svatého, schopností rozlišení. Tato moc je ti dána nejen proto, abys mohla pochopit tato poselství, ale zvláště aby ti odhalila zlo hříchu. Nyní, když vidíš hřích, cítíš se špatně do té míry, že tě to rozruší. Dávám ti teď příchuť toho, co musím vytrpět Já, když vidím, jak mé děti jsou zamořeny hříchem.

Z mnoha lidí, které vidíš ve svém každodenním životě prostřednictvím médií, filmů a v TV jsi zmatená. Hřích, když je přítomen v duších, se manifestuje takovým způsobem, že jej v jeho jistých projevech můžeš jasně vidět. Ty, má dcero, prostřednictvím mých milostí, nyní můžeš okamžitě v někom hřích rozlišit. První příznak, který můžeš pozorovat, je arogance a pýcha, kdy člověk považuje sebe za důležitějšího, než ostatní. Jiná znamení, která vidíš, vyrůstají z hříchu pýchy a chtivosti.

Jedním z nejvíce rozbujelých hříchů v dnešním světě je sexuální zvrácenost. Když je prezentovaná světu, je vždy zamaskována humorem. Je to chytrá cesta, jak se pokusit přesvědčit ostatní, že je to přirozená část vaší lidské povahy. Víš, má dcero, kdokoliv na zemi se rád směje a potřebuje smysl pro humor, jenž je Božím darem. Takže když je propagováno sexuálně deviantní chování, obyčejně je předkládáno tak, že vás rozesměje. To není jen v případech, kdy jsou ponižovány ženy, ale také když jsou ovlivňováni mladí lidé, aby přijali zlé dekadentní chování jako normální kulturní projev.

Satan rád získává mladé lidi. A tak používá moderní prostředky, aby se zaměřil na tyto moje drahé beránky. Ony, mé dětičky, budou nevědomky napodobovat toto odpudivé chování, které bude dále podněcováno a šířeno tlakem jejich skupin.

Varování lidem v hudebním průmyslu
Varuji nyní všechny v hudebním, filmovém a uměleckém průmyslu. Budete-li pokračovat v kontaminování mých dětí, budete přísně potrestáni. Vy, mé svedené děti, jste loutkami v Satanově zbrojnici. Používá vás tak, že nejdříve vás svede přitažlivostí bohatství, věhlasu a okázalosti. Pak obsadí vaši duši. Potom vás potáhne do hlubin mravní zkázy, kdy jeho démoni vniknou do vašeho těla, takže budou moci vyjádřit svou vlastní strašnou chlípnost a sexuálně zkažené činy. Celou dobu si budete myslet, že jde o neškodnou zábavu. Cožpak nevíte, že vám vaše duše byly ukradeny? Nevadí vám to? Nechápete, že když pácháte tyto činy obscénní sexuální zkaženosti, že budete navždy ztraceni? Když se chtivě dožadujete další dávky smyslného vzrušení, když to minulé už vás neuspokojuje, stanete se nenasytnými. Potom zničíte sami sebe. Proč si myslíte, že tak mnoho z vás, kteří žijí pod falešnou fasádou kultu celebrit, páchají sebevraždu? Nebo se předávkují? Že se cítí deprimovaní? Že beznaděj trhá jejich srdce? Nevíte, že Satan chce vaše duše rychle? Čím dříve zemřete ve smrtelném hříchu, tím rychleji Satan může ukrást vaši duši Bohu, Všemohoucímu Otci, vašemu Stvořiteli.

Je těžké pro moje děti, které jsou chyceny do této lži, aby tomu porozuměly. Ale přemýšlejte o tom takto: I když jste v hříchu, pořád je ještě ve vás přítomné Boží Světlo. Mnoho hříšníků a ateistů si to neuvědomuje. Pokračují v pohybu na své sestupné spirále hříchu blíže k peklu. Přesto zůstávají v dobrém duševním zdraví, protože je v něm udržuje Boží Světlo. Bez Božího Světla by tato země byla v temnotách. Tato temnota, kdybyste ji zakusili, by vás zachvátila hrůzou. Vaše hříšné činy by vám byly nejen odporné, ale chtěli byste utéct a schovat se. Neboť i když pak Boží Světlo by se náhle objevilo, nebyli byste schopni vydržet jeho záři a moc.

Bez Božího Světla nastává naprostá temnota duše. Protože vy, mé děti, jste nikdy nemusely bez tohoto Světla být, nebyly byste schopny přežít, jestli – a když by toto Světlo vyhaslo.

Pečujte o svou duši, protože je vším, co si vezmete sebou do dalšího života
Varování vám dá zakusit, jaký by byl tento pocit. I kdybyste byli během Varování ve smrtelném hříchu, nemějte strach, protože je jen tím, čím je – Varováním. Žel, vaše hříchy budou tak šokující, až je uvidíte v jejich surovém a ohavném stavu, že na vás mohou zapůsobit fyzicky otřesem. Nečekejte, až se tak stane. Udělejte něco pro svůj duchovní život teď. Zvažte důstojnost vaší duše. Pečujte o vaši duši, protože je vším, co si vezmete s sebou do dalšího života. Na vašem těle vůbec nezáleží. Avšak používáte-li vaše tělo, které vám bylo dáno Bohem, Všemohoucím Otcem jako dar, hříšným způsobem tak, že svedete k hříchu ostatní, pak to bude vaše tělo, které způsobí pád vaší duše.

Myslete, mé děti, na své budoucí štěstí. Neboť váš čas tady na zemi je jen zlomkem času, jenž zakusíte ve své existenci. Nezdar v péči o svou duši vám zaručí, že budete sami, opuštění v pekle, ve kterém není jiného života než věčná bolest a trýzeň.

Každý den milióny duší rychle plují k branám pekla
Každý den milióny duší, ve chvíli smrti, rychle plují k branám pekla. Mocní lidé, vůdcové, chudí, bohatí, zpěváci, herci, teroristé, vrazi, násilníci a ti, kteří měli potrat. Společným jmenovatelem, který všichni sdílejí je toto: Nikdo z nich nevěří, že peklo existuje.


Váš milující Spasitel a učitel
Ježíš Kristus


zpět