103. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2011 v 11:00.


DNY PAPEŽE BENEDIKTA JSOU SEČTENY


Má vroucně milovaná dcero,

právě jsi byla zase znovu zkoušena v mém nejsvětějším jménu, aby ses odchýlila od Pravdy. To se bude stávat pravidelně, neboť nemine den, aby mistr klamu se nepřestal pokoušet odvést tě opět od tvé práce zaséváním pochybností do tvé mysli.

Nesmíš se dívat na poselství jiných vizionářů, nebo naslouchat jiné osobě, která prohlašuje, že přichází v mém jménu a dává ti poselství, které je v rozporu se Slovem, které dostáváš ode Mne.

Moje proroctví jsou ti předávána přesně, má dcero. Satan tě nepřestane otesávat a zraňovat tě, když to budeš nejméně očekávat. Takže se měj stále na pozoru. Dny mého milovaného vikáře jsou sečteny. Bude muset opustit Vatikán ještě dříve, než přijde Varování. Důvěřuj Mi. Poslouchej Mě. Vedeš si nyní dobře, ale nikdy ze Mě nespouštěj oči.

Avšak neboj se žít svůj život jako obvykle, pokud modlitba a oddanost ke Mně budou jeho nedílnou a důležitou součástí. Chystám se zajistit, že od nynějška nebudeš v této práci sama a že jen ti, kteří budou vedení Mnou, budou mít vliv na tvou schopnost rozlišení.

Věř Mi, když říkám, že Satan nebude ničit má Slova, ani znečišťovat tato poselství, která ode Mne dostáváš. To se v tomto případě nestane, protože tato mise je prvořadá a je ti poskytnuta veškerá ochrana, má dcero. Budeš-li se nějakým poselstvím cítit znepokojena, pak Mě prostě požádej o odpověď a Já ti ji dám. Neptej se nikoho dalšího na jejich názor, protože nejsou kvalifikovaní, aby komentovali mé Boží Slovo.

Nikdy se nezabývej poselstvími jiných vizionářů. To je velmi důležité, neboť by to poškodilo tvou práci.

Teď už víš, že Já, váš Spasitel a Král lidstva zde rozhoduji. Žádný člověk nesmí znečistit mé Slovo. V žádném případě. Buď vděčná, že ti byl poskytnut dar proroctví a vždy Mě poslouchej. Nikdy Mě neurážej pochybnostmi. Tyto časy jsou už dávno za tebou. Vyhledávej Mě s pokorou ve svém srdci. Když mé Slovo bude zesměšňováno, útočeno na ně, popíráno, protiřečeno a zpochybňováno, tak mlč, neboť není na tobě, abys odpovídala za Mne. Naučíš se mnohem víc ode Mne, má dcero, když si sedneš a budeš Mi naslouchat. Naplním tvoji mysl darem rozlišení. Přijmi tento dar. Nepochybuj. Raduj se se Mnou.

Toto je velmi důležitá mise, nepodobná žádné, jakou jsem lidstvu poslal od dob prvních proroků. Z tvé strany bude vyžadovat sílu, lidsky řečeno. Právě teď je důležité to, že budeš se Mnou komunikovat prostřednictvím modlitby, adorace a svatými svátostmi. Všechno ostatní musí být dáno stranou. Tvoje rodina je vždy velmi důležitá. Všechno mimo tyto dvě věci spadá do mnohem nižší kategorie. Zkus se uvolnit a cítit mou lásku. Nepromarňuj vzácný čas starostmi. Připoj se ke Mně v plné jednotě a budeš uchráněna od škod. Miluji tě, má dcero a důvěřuji ti.Tvůj věrný Spasitel a učitel
Ježíš Kristus


zpět