1000. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2013 v 20:13.


NEMŮŽETE ODDĚLIT MOJI CÍRKEV OD SLOVA – TĚLA – PROTOŽE PAK NEMŮŽE EXISTOVAT


Má vroucně milovaná dcero,

ti, kdo tě obviňují kvůli mému svatému Slovu, že bojuješ proti autoritě mé církve, musí slyšet mé volání.

Církev, vytvořená Mnou, Ježíšem Kristem, byla zbudována na pevné skále a bez ohledu na to, jak je má církev – mé Tělo – napadána, brány pekla ji nikdy nezničí. Satan a jeho pomocníci budou útočit vždy jen na to pravé, co je Pravdou a je ode Mne. Tam soustředí všechnu svoji energii – na mou církev. Jsem přítomen v mé církvi skrze mé Tělo, nejsvětější eucharistii. Moji nepřátelé vždy zacílí na nejsvětější eucharistii, protože není pouhým symbolem mé lásky, mého slibu vykoupit svět – je mým Tělem. Žije a dýchá, protože jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo v ní přebývá. Zůstanu přítomen ve svaté eucharistii až do konce, ale má církev nikdy nezahyne.

Mé Slovo se stalo Tělem a skrze mé Tělo, vy, Boží děti, zůstanete blízko u Mne. Když moji nepřátelé v minulosti zaútočili na mou církev, ta se sjednotila a bojovala proti svým odpůrcům. Ale když je napadena duchem zla zevnitř, bude čelit velmi málo překážkám od laického světa.

Satan neútočí na svou vlastní práci. Jako Syn člověka nikdy neopustím svou církev, proto je pro ďábla neproniknutelná. Moji následovníci zůstanou věrni mé církvi až do Posledního dne. Avšak počet lidí, kteří nepochopí, že moje církev je pod útoky, přicházejícími zevnitř, bude vysoký. Většinou budou spokojeni s mnoha úpravami, zavedenými ve svatých svátostech a Božích zákonech. Spolknou lži, že moderní život vyžaduje moderní církev, že dnešní lidé potřebují být schopní činit volby založené na jejich vlastní svobodné vůli – bez ohledu na to, zda urážejí Boha, nebo ne. Potom, až urazí Boha a dopustí se rouhání, až znesvětí nejsvětější eucharistii, už nebudou nadále částí mé církve. Má církev zůstane nedotčena. Má církev zůstane stát díky těm, kdo zůstanou věrni Božímu Slovu – Slovu, které se stalo Tělem. Neboť nemůžete oddělit mou církev od Slova – Těla – protože pak nemůže existovat.

Slíbil jsem, že svou církev budu chránit proti branám pekla a činím to nyní tím, že připravuji mé věrné posvěcené služebníky stát při Mně a zůstat věrnými a pevnými až do Velkého dne. Svůj slib nikdy neporuším.


Váš Ježíš


zpět