087. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2011 v 17:00.


CTĚTE MÉHO OTCE


Má vroucně milovaná dcero,

chyběl Mi čas, který jsi Mi včera slíbila. Uvědomuji si, že vedeš velmi zaměstnaný život, ale nezapomeň, že Já jsem život, jemuž musíš dát přednost před všemi tvými každodenními aktivitami.

Čas pro lidi, aby čestně přemýšleli o svém životě
Přišel čas, aby lidé přemýšleli vskutku čestným způsobem o svém životě. Všechny mé děti kdekoliv, v každém koutu světa, si musí položit tuto otázku: Věříte, že Bůh Otec existuje, nebo tomu nevěříte? Jak se stále víc předpověděný konec časů přibližuje, musí být udělán určitý počet rozhodnutí. Akceptujete, mé děti, že Bůh, můj Věčný Otec, vás stvořil? Jestli ano, pak odpovězte na další otázku. Kolik času Mu věnujete, abyste Mu poděkovali za tento dar života, vaší rodiny a přátel? Za domov, ve kterém žijete? Za potravu, kterou jíte? Když to neděláte, nejste následovníky Pravdy.

Prokazujte úctu mému Otci
Vám, kteří skutečně věří v Boha, tvůrce všech věcí, říkám: cožpak nevíte, že modlitba je životně důležitá, máte-li mít užitek z příštího nádherného života, který On pro vás naplánoval? Mluvte k Němu každý den. Prokazujte Mu úctu, jakou zasluhuje. Protože když Mu nebudete věnovat pozornost, urážíte Mě. Všem mým oddaným následovníkům pravím: Já, váš božský Spasitel, Ježíš Kristus, vás nyní žádám, abyste pochopili, jak je důležité ctít mého Otce. Není Mu věnována taková pozornost, jakou zasluhuje. Mnoho lidí si o Něm vytvořilo obraz jako o Bohu Otci přísném, hrozivém a rozhněvaném. Jste v takové posvátné úctě, že jste Ho dali stranou. Kdybyste věděli, jak moc touží po vaší lásce, v témž okamžiku byste padli na kolena a prosili Ho, aby vám odpustil. Prosím, modlete se k Bohu Otci. Potřebuje vaši lásku. Potřebuje vaši zbožnost. Modlitbou k mému Otci získáte nesmírné milosrdenství, když Ho budete žádat, aby vás ochránil a zachránil v mém jménu. Zřídka odmítne vaši žádost, když odpovídá jeho nejsvětější vůli. Bůh, můj Věčný Otec, je velmi milující, soucitný, a věrnost, kterou Mu projevujete, přinese světu velké milosti a spásu.

Modlete se k mému Otci, abyste odvrátili globální katastrofy
Modlete se k mému Otci, abyste odvrátili celosvětové katastrofy ve jménu jeho milovaného Syna, a On vyslyší vaše modlitby. Tak málo křesťanů na světě žádá především Jeho o pomoc. Prokažte Mu čest, že je teď žádán o pomoc, aby zmírnil přírodní katastrofy, k nimž dojde na zemi během Velkého soužení.

Můj Otec drží svět ve svých rukou. Avšak jeho děti už Ho ani neuctívají, ani nezbožňují. Nedbají na skutečnost, že zatímco Satan stále krade duše, že je zde jediná síla, která odolá věčnosti, a tou silou je Boží moc. Ve svém milosrdenství uslyší váš křik o pomoc. Prosím, volejte Ho nyní, zejména v těchto časech velké změny.


Váš milovaný Spasitel
Syn Boha Otce Všemohoucího
Ježíš Kristus


zpět