085. Poselství Ježíše ze dne 15. května 2011 v 17:00.


ODMÍTNĚTE PRÁCI HNUTÍ NEW AGE


Má vroucně milovaná dcero,

volám všechny mé následovníky, aby odsoudili práci hnutí New Age, které sevřelo svět.

Křesťanství bylo vždy prvotním cílem Satana. Protože je tak vychytralý, bude vytrvale zkoušet svádět prázdné a duchovně ztracené duše. Bude se vždy snažit předkládat své lži tak, že budou vypadat jako láska. Pak se pokusí ovládnout mysl mých dětí užitím starých pohanských taktik sloužících k uvolnění jejich mysli od takzvaného stresu moderního života. Buďte obezřetní, vy, kteří podléháte praktikám, které tvrdí, že přivedou vaši mysl do stavu zapomnění ve jménu meditace. Když jednou dovolíte vaší mysli, aby byla takto kontrolována, Satan a jeho démoni mohou vniknout do vás tak tiše, že si to neuvědomíte – tak hladký tento přechod bude.

Vyhněte se prastarým spirituálním praktikám včetně používání tarotových karet
Mnoho, mnoho duší ve světě hladoví po duchovním vedení. V jejich snaze přinést smysl do jejich životů nevědomky dovolily, aby byly vtaženy do praktik, rovnajících se pohanství. Musíte se vždy vyhýbat jakémukoliv falešnému dogmatu, které vás vybízí, abyste uvěřili, že pokoj ve vašich srdcích a duších může být dosažen pomocí prastarých duchovních praktik. Naučte se je rozpoznat jako takové, čím ve skutečnosti jsou.

Užívání krystalů, meditace, reiki, jógy, tarotových karet, víry v duchovní vůdce ze světa zemřelých, v metafyziku a v takzvané léčitele z víry jsou zde, aby vás vybízely uvěřit v alternativní vyšší existenci mimo sféru, která byla stvořena Bohem Věčným Otcem.

Varování před povznesenými mistry
Mnoho z vás, kteří dnes vytrvale hledáte duchovní útěchu v praktikách následování vašich andělů, se musí mít na pozoru, setkáte-li se s pojmem povznesení mistři. Když je tento pojem zmíněn, tak si můžete být jisti, že tito andělé nepřicházejí z nebes. Povznesení mistři, mé děti, jsou padlí andělé a přicházejí z temnot. Přesto vám budou říkat – a pak vás o tom přesvědčí – že přicházejí ze světla. To všechno je pohanská spiritualita. Jestli ji necháte, aby převzala vedení nad vašimi životy, pak vás nakonec stáhne dolů, do jámy temnot, když to budete nejméně očekávat. Satan bude velmi opatrný ve způsobu, jakým vám bude předkládat tyto temné lži, protože vždy vám bude říkat – a vy tomu budete věřit – že všechny tyto věci jsou dobré.

Většina těchto praktik je prezentována jako dobrá pro vaši sebeúctu, sebedůvěru, kontrolu nad svým životem – ale všechno z toho je lež. Nejen že vás tyto praktiky odvádí od Pravdy, ale přinesou vám nevýslovné trápení, když tito zlí duchové, v přímém důsledku těchto praktik, vstoupí do vaší duše.

Bible varuje před nebezpečím magie
Pravda nemůže být nikdy pozměněna. Učení, které bylo předáno člověku v Bibli svaté, varuje lidstvo před nebezpečím magie, vykládáním budoucnosti a zbožňováním falešných bohů. V dnešním světě jsou tyto praktiky uváděny jako neškodné, nicméně nutné pro vaše duchovní blaho. Vzhledem k povaze jemných duší, mnoho z nich bude přirozeně přitahováno k praktikám New Age, pro falešnou fasádu lásky, kterou vyzařují. Nic nemůže být dále od pravdy. Nezapomeňte, že je to Satan a jeho padlí andělé, kteří vás opatrně a lstivě vtáhli do těchto lží, o nichž jste nic netušili.

Varování před fanatickou oddaností k andělům
Těm, kteří propagují skoro fanatickou oddanost andělům, musím říct toto: Proč jako první nehlásáte Slovo Boha, mého Věčného Otce? Není vaše posedlost anděly jen další formou modlářství? Ano, samozřejmě, modlete se za pomoc svatých andělů, přesto si vždy položte tuto otázku: Není vaše oddanost k andělům na úkor vaší lásky k Ježíši Kristu, Božímu Synu, nebo k Bohu, Věčnému Otci? Pokud je tomu tak, pak urážíte Mě, vašeho božského Spasitele, Ježíše Krista.

Probuďte se a prohlédněte tyto lži o takzvaném spiritualismu. Andělé, které přitahujete, když se účastníte takových praktik, nepřicházejí z nebes nebo ze světla. Jen se zdají přicházet ze světla, ale to je klam, který Satan a jeho démoni chytře užívají k zakrývání svých činů.

Nezapomeňte poslední lekci. Ať už vykrášlíte své pohanské praktiky jakkoliv chcete, aby vypadaly, že vzdáváte úctu božskému světlu nebes, přesto to bude lež. Tato lež a ti, kteří vás přesvědčují k následování této podivné cesty k takzvané duchovní říši, která leží mimo tu, která patří mému Otci, vás přivedou tak blízko k Satanovi, že za určitým bodem už nebude návratu.

Jediná Boží říše lásky, která existuje mimo tuto zemi, je nebe. Pokud vám bylo řečeno cokoliv jiného, pak to není pravda. Avšak Satan chce, abyste věřili, že tomu tak je. Skutečnost je taková, že táhne všechny tyto nic netušící a pověrčivé duše spolu s ním a všemi padlými anděly do temnot pekla. Vše ve jménu falešné lásky.

Prosím, nezapomeňte, že láska, pravá láska, může přicházet pouze od Boha, Věčného Otce.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět