081. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2011 v 16:00.


DUCH SVATÝ BYL NYNÍ VYLIT NA CELÝ SVĚT


Má dcero,

řekni světu, že dnes se udál významný čin mého milosrdenství, kdy Duch Svatý, jeden z největších darů mým dětem, byl vylit na celý svět. Tento dar je podstatného významu v pomoci lidstvu, aby se připravilo na Varování. Moji posvěcení služebníci a následovníci, proniknutí mocí Ducha Svatého, budou značně posilněni ve své lásce ke Mně a k mému Věčnému Otci.

Tento dar života přinese nový impuls do vašich otupělých, vlažných duší, které křičí po osvícení. Bylo to předpověděno a všichni, včetně nejzatvrzelejších hříšníků, budou mít z toho užitek.

Mé milosrdenství, jak jsem řekl, nemá hranic. Vy, všichni moji následovníci, naplnění nyní Duchem Světla a svatosti, musíte být teď stateční a hlásat mé Slovo všem, s nimiž přijdete do styku. Nevšímejte si výsměchu, který byste mohli zakusit, neboť teď je příliš důležité, abyste mé prosby o obrácení nenechali nepovšimnuté.

Slyšte nyní moji modlitbu k získání odvahy, kterou potřebujete:

"Naplň mě nyní, ó, můj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl přinášet tvé nejsvětější Slovo hříšníkům, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvém jménu.

Pomoz mi, abych je pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou Krví, aby se mohly přiblížit k tvému Nejsvětějšímu Srdci.

Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto ubohé duše mohly užívat tvého Nového ráje."

Modlete se tuto modlitbu každý den po modlitbě růžence mého Božího milosrdenství a vy, prostřednictvím vaší věrnosti ke Mně, pomůžete zachránit mé děti.

Zachraňte Mě od muk, jimiž trpím v mém srdci, když s takovým zármutkem pozoruji, jak mé svaté jméno je v dnešním světě přijímáno. Mnoho duší nejen že nejsou spokojeny s tím, že Mě popírají, ale reagují s hněvem, jestli vy, moji věrní následovníci, se dokonce odvažujete zmínit, co Já reprezentuji. Jsou velmi rozzlobení, protože král klamu velmi chytře pokřivil jejich mysl a odvrátil je od Pravdy. Pomozte těmto duším, vy všichni. Modlete se a proste Mě o sílu, kterou budete potřebovat v této práci.

Dám speciální milosti těm, kdo rozšiřují obrácení
Všem z vás, kdo rozšiřují obrácení, budou dány speciální milosti a bude vám rezervováno velmi zvláštní místo v království mého Otce. Jděte teď a dovolte Duchu Svatému, aby zaplavil vaše duše, abyste Mi pomohli zachránit lidstvo.

Miluji vás všechny. Pro každého mám místo v mém Nejsvětějším Srdci. Ani jeden z vás, včetně hříšníků, nebude vyloučen z mé bitvy o záchranu duší.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus, Král milosrdenství


Náš Pán Ježíš Kristus, sdělil nakonec vizionářce tuto poznámku:

"Má dcero, je to významná událost. Zachrání mnoho duší ještě před tím, než se Varování uskuteční a bude i potom stále přítomná ve světě, aby pomohla hříšníkům neupadnout zpět do hříchu. Byla předpověděna, má dcero, a představuje velkou novinu. Ale moji následovníci musí tvrdě pracovat, aby Mi pomohli vést bitvu o duše."


zpět