077. Poselství Ježíše za dne 30. dubna 2011 v 20:45.


LIDÉ NA CELÉM SVĚTĚ SDÍLÍ STEJNÉ POVAHOVÉ RYSY


Dnes večer se raduji, má milovaná dcero, ze způsobu, jakým Mě posloucháš. Tvoje poslušnost v účasti na každodenní mši a přijímání nejsvětější eucharistie Mě těší. Stáváš se teď silnější v mysli a duchu a odpovídáš rychle na moji nejsvětější vůli. Máš stále ještě hodně práce, abys připravila svou duši, má dcero, k dokonalosti, kterou od tebe vyžaduji. Nikdy neměj strach, protože Já na této cestě vedu každý tvůj krok.

Má dcero, jak Já jen miluji hříšníky. Jak jen toužím po jejich věrnosti ke Mně. Pozoruji a vidím lidi s přáteli a rodinou, jak se ve svých domovech šťastně smějí, a jsem naplněn radostí, protože můj Duch je s nimi přítomen. Pak se dívám do jiných domovů a vidím nesoulad, smutek, hněv a v některých případech zlo ve formě špatného zacházení. A pláču. Protože vím, že v takovém domovu je přítomen Satan. Pak pozoruji a vidím skupiny přátel, jak ve svých každodenních životech pracují spolu pro dobro ostatních a těším se z toho.

Pak vidím jinou skupinu horečně pracujících ke svému vlastnímu prospěchu s jediným záměrem – vytvořit obrovské množství moci a bohatství. Jejich činnost má jediný cíl – starat se o sebe. A to obvykle na úkor ostatních. Pak roním slzy, protože vím, že jsou v temnotě.

A pak s úžasem pozoruji inteligentní, vzdělané skupiny, které chtějí přesvědčit svět, že Bůh, můj Věčný Otec, neexistuje. Vášnivě křičí a předkládají vysoce rozvinuté argumenty, když také Mne arogantně popírají. Láme Mi srdce, když vidím věřící vlažné víry, jak jsou vtahováni do toho hnízda temnoty. Tak mnoho, mnoho, skupin s různými zájmy, cíli, záměry. Žel, velmi málo je těch, kteří vynaloží svůj čas k rozmluvě s Bohem, Věčným Otcem.

Víra opustila mnoho miliónů lidí v dnešním světě. Ve výsledku se pak mnoho lidí cítí zmateno a nevědí, k jakým cílům mají směřovat, ani jak hledat vedení mých posvěcených služebníků.

Tento vír zmatenosti bude pokračovat, dokud Mě mé děti nezavolají, abych jim pomohl. Modlete se za mé děti všude na světě. Podívejte se kolem sebe a uvidíte, že lidé na celém světě jsou stejní. Mohou být různých národností, mluvit různými jazyky a mít různou barvu kůže. Avšak sdílejí stejné povahové rysy. Někteří jsou šťastní, jiní trpí, jiní jsou plní lásky, zatímco ostatní jsou rozhněvaní a násilní. Většina lidí má smysl pro humor a používají jej v různých obdobích svého života. Když se podíváte na svou vlastní rodinu a přátele, budete pozorovat naprosto stejné podobnosti.

Když pociťujete potřebu modlit se za ty, kteří jsou vám nejbližší, pak vás naléhavě žádám, abyste si všímali vašich bratrů a sester v každém koutu světa. Všichni jste moje děti. Moji následovníci, modlitbou růžence Božího milosrdenství za všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv, můžete zachránit lidstvo z temnot pekla. Moc této modlitby zaručí, že mé milosrdenství obestře každého na světě.

Nechejte Mě vás vzít všechny do mého ráje. Uchraňte Mě utrpení, že bych musel někoho z vás ponechat v rukou Satana.

Modlete se, modlete se můj růženec Božího milosrdenství každý den ve 3 hodiny odpoledne a můžete spasit svět.


Váš vždy milosrdný Ježíš Kristus


zpět