076. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2011 v 15:15.


POKORA JE NUTNÁ K TOMU, ABYSTE VSTOUPILI DO NEBE


Má vroucně milovaná dcero,

pokora je lekcí, kterou se všichni, kdo si přejí vstoupit do mého království, musí naučit.

Pokora oznamuje vaši malost v mých očích, kde uctíváte Mě, vašeho Spasitele, Syna Božího, jenž se stal člověkem. Bez ní přichází pýcha. Ta není k žádnému užitku, pokud se chcete prohlásit způsobilí pro mé království.

V dnešním světě není pokora přijatelná v době, kdy sebeprosazování a touha mít úspěch ve zlepšování sebe sama v předstihu před ostatními, jsou považovány za obdivuhodný rys. Ti, kdo sebe nevyvyšují, nebo se neprotlačují dopředu se sebedůvěrou a arogancí, jsou ve světě ignorováni. Jejich vlastnost pokory a velkodušnosti k druhým, je považována za slabost – nestojí za námahu, aby byli zahrnuti do jejich společnosti. Přesto je opačná ctnost k pýše klíčem ke vstupu do nebeského království. A tak co je považováno za úspěšný přístup k rozvíjení schopností jak získat majetek a bohatství v tomto životě, je přesně návod k tomu, co vás po smrti přivede do temnoty.

Pokora, kdy přijímáte, že nejdříve musíte sloužit svému tvůrci a Stvořiteli, je něco skutečně důležitého. Tím, že přiznáte svoji nicotnost, hlásáte slávu Boží.

Pokora je ctnost, která není jen vzácná v mých očích, ale je také důležitou částí vašeho duchovního vývoje. Znamená, že před sebe postavíte druhé, ke slávě Boha. Přesto je tak snadné rychle upadnout do stavu pýchy.

Varování vybraným duším
Vezměte ty, kteří tvrdě pracovali na svém duchovním vývoji, aby se Mi líbili. Pak posuďte ty šťastné duše, jimž byly dány dary, kdy skrze moc Ducha Svatého, pracují ve světě jako vizionáři. Velmi často, když dosáhly těchto milostí, začínají se pomalu a zlehka pokládat za více zvláštní, než jejich bratři a sestry. Vychloubají se dary, které vlastní. Potom se stávají vybíravé v tom, jak se o tyto dary podělit. Jejich pocit vlastní nadřazenosti pak ovlivňuje jejich schopnost předávat Pravdu. Zapomínají, že všechny dary, které jim byly dány, pocházejí ode Mne. Miluji každého. Ty dary jim byly dány, aby je sdílely. Tak jako dávám tyto dary vybraným duším pro dobro ostatních, tak také si je mohu vzít zpět.

Pocit vlastní nadřazenosti vám zabraňuje, abyste šli skutečně v mých šlépějích. Učte se být pokorní, trpěliví a zbavení pýchy. Jestli se dopracujete k pokoře, dostanete zvláštní místo v mém srdci. Vyvolím-li si jisté lidi jako vybrané duše, měli by to považovat za dar. Nikdy si nesmí myslet, že jsou důležitější v mých očích, protože Já miluji každého. Přesto odměním dobrou práci, když projevíte pokoru vůči Mně a vůči vašim bratrům a sestrám.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět