075. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2011 v 23:30.


LIDÉ SE MĚ OSTÝCHAJÍ PROSIT, ABYCH JIM ODPUSTIL JEJICH HŘÍCHY


Má vroucně milovaná dcero,

byla to pro tebe zcela mimořádná cesta v tak krátkém čase. Uvědomuji si, že jsi teď unavená. Avšak rychlost, s jakou byla tato poselství tebou přijata a tak rychle zveřejněna v tak mnoha jazycích, ti ukazuje, jakou mají naléhavost. To ti ukazuje také Boží vedení, které je u díla ve své nejdokonalejší formě.

Tato poselství, ačkoliv plná mého učení, jsou vám ve skutečnosti dávána, aby vám vysvětlila důležitost přípravy vašich duší v tomto životě. Mnoho lidí, když čtou tato poselství, zejména ti, mající málo víry v Boha, Věčného Otce, budou jimi zneklidněni. Mnoho z nich se obrátí. Někteří se budou obávat o svou budoucnost na zemi a o své rodiny a přátele. Prosím, řekni jim, že je miluji. Otevřou-li nejdříve svou mysl ke skutečnosti, že Bůh opravdu existuje, pak budou připraveni k dalšímu kroku. K tomu, kdy se začnou sami sebe tázat, proč k takové komunikaci vůbec dochází. Proč Ježíš Kristus, jediný Syn Boha, Věčného Otce, udělal tak mimořádné opatření. A pak dojdou k samozřejmému závěru. Je to proto, že miluji každičkého z vás, že vás chci znovu zachránit. Chci vás všechny vroucně milovat a udělám cokoliv proto, abych vás přivedl blíže k mému srdci.

Chci se dotknout vašich srdcí, aby se zažehlo světlo ve vašich duších. V tomto světě se ničeho nemusíte bát, budete-li Mi zcela důvěřovat. Mám nádherné plány pro všechny, kteří přijdou blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Očekávají vás ty nejvzácnější dary. Nemějte strach z neklidu ve světě. Neboť Já ochráním všechny, kdo ve Mne věří, a postarám se o vaše potřeby těla. Důvěřujte Mi, Pánu lidstva, jenž byl znovu poslán, aby vás zachránil z věčných temnot.

Obraťte se ke Mně, jako nevinné děti. Není třeba se učit modlitby, jestli je neznáte. Ano, jsou velmi užitečné a mocné, ale vše, o co vás žádám je to, abyste se Mnou mluvili tak, jako byste si normálně povídali s přítelem. Uvolněte se. Svěřte se Mi. Proste Mě o pomoc. Moje milosrdenství je úplné a překypující a jen čeká, aby vás zaplavilo.

Kdybyste jen věděli, jaký soucit mám pro každého na zemi – dokonce i k hříšníkům. Vidíte, moje děti jsou mé děti, i když hřích poskvrňuje jejich duše. Hřích je Mi odporný, ale osobu miluji. Tak mnoho z vás se Mě obává pravidelně prosit o odpuštění. Ale nesmíte se trápit. Nikdy. Je-li je vám to opravdu líto, tak vám bude odpuštěno.

Hřích, mé děti, bude stálý problém ve vašich životech. Dokonce i moji nejoddanější následovníci hřeší a hřeší, stále znovu a znovu. To je skutečnost. Potom, co byl Satan ve světě uvolněn, hřích se široce rozšířil. Mnozí se příliš stydí, než aby se ke Mně obrátili. Sklání své hlavy a přehlížejí, když se špatně chovali. Příliš pyšní a v rozpacích, dále hřeší, jakoby na hřích bylo zapomenuto. Neuvědomují si však, že temnota přitahuje temnotu. Takže když zhřešíte, je potom mnohem snadnější hřešit znovu. Když umlčíte vaše svědomí, pak se tento cyklus hříchu začne točit stále dokola. Potom hříšník použije každou výmluvu, aby nedbal na to, co dělá špatně. A v této spirále budou padat stále hlouběji. Je to kvůli tomu, že nevědí, jak prosit o odpuštění. Protože nepochopili důležitost pokory, shledávají nemožným, aby se ke Mně obrátili a požádali Mě, abych jim odpustil.

Víte, není to složité prosit Mě o odpuštění. Nikdy se Mě nebojte. Já čekám na každého z vás, kdo má odvahu, aby odsoudil své vlastní hříchy. Když si na to zvyknete, budou vám dány mimořádné dary, Pak, co se vyznáte ze svých hříchů, budete ve stavu milosti. Potom, když přijmete nejsvětější eucharistii, budete cítit proud energie, který vás překvapí. Tehdy, a jen tehdy, najdete opravdový pokoj.

Nic vás nevyvede z míry. Budete silní, nejen v duši. Vaše mysl bude klidnější a budete se více ovládat. Budete čelit životu s jiným, pozitivnějším přístupem. Kdo by nechtěl takový život?

Vraťte se zpátky ke Mně, děti, v těchto časech zármutku ve světě. Nechejte Mi ukázat vám radost, která bude patřit vám, když se ke Mně obrátíte. Vzpomeňte si, už jednou jsem se vzdal svého života pro vás. Má láska nezná hranic. Odpovím na vaše volání. Všechno, co musíte udělat, je prosit.


Váš drahý milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět