074. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2011 v 20:10.


ARABSKÉ POVSTÁNÍ ZPŮSOBÍ GLOBÁLNÍ NEKLID – ITÁLIE VYVOLÁ ROZTRŽKU.


Moje vroucně milovaná dcero,

proud slz, které prolévám za všechny mé milované děti, které jsou na světě mučeny a které jsou oběťmi násilí a zneužívání, nikdy nekončí. Mé ubohé, vzácné děti trpí všude na světě a zejména v arabském světě. Jak jsem plný úzkosti z jejich utrpení. Ty ubohé, bezbranné duše. Prosím, modli se za ně, má dcero, nabídni pro ně své vlastní utrpení.

Ukrutnosti, které jsou páchány v arabském světě, budou naneštěstí pokračovat, až více arabských národů bude zapleteno do série konfliktů. Čas pro první vraždu, o které jsem mluvil v únoru, nastane brzy. Povstání v arabském světě způsobí nepřímo neklid v každém koutu světa.

Itálie bude sloužit jako nástroj odchodu, který spustí zapojení globálních mocností do války – všechny tyto události jsou nevyhnutelné, avšak modlitba může zmírnit utrpení. Modli se, má dcero, aby se lidé ke Mně obrátili a žádali Mě o pomoc a vedení v těchto časech zmatků.

Nechci se dívat, jak mé děti trpí. Nicméně budou trpět, dokud nebude Pravda během Varování odhalena. Modli se za svedené diktátory, kteří zabíjejí nevinné duše.

Vyzývám mé posvěcené služebníky na celém světě, aby připustili, že proroctví zapsaná v Knize Zjevení, se nyní vyplňují. Rozšiřujte pravdu mého učení a zachraňte vaše stádo dříve, než čas vyprší. Jděte teď. Dělejte, co je vaší povinností ke Mně. Vyzývám všechny, kteří oslabují mé učení, aby ihned přestali. Pohleďte do svých srdcí a řekněte mému lidu pravdu, že nemohou být, a nebudou spaseni, dokud nebudou hledat odpuštění za své hříchy. Musí se pokořit v mých očích a žádat Mě, abych jim dal dar vykoupení.

Vy, moji posvěcení služebníci, nyní musíte hrát úlohu, pro kterou jste byli vybráni. Buďte stateční. Kažte Pravdu.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět