049. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2011 v 15:00.


POSLEDNÍ POSELSTVÍ DO SVAZKU [KNIHY] "VAROVÁNÍ"


Má vroucně milovaná dcero,

velice se snažíš dodržovat mé pokyny, abys posvětila svoji duši, což Mě velice těší. Prosím, dej Mi celou jednu hodinu svého dne, kterou strávíš se Mnou v tichosti a nechej Mě přitáhnout tě blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Budeš se cítit mnohem silnější, když to uděláš. Začni od dnešního dne trávit tento čas v mé přítomnosti a Já osvítím tvé srdce a odlehčím tvoje břemeno.

Dnes ti chci odhalit mé přání, aby lidé začali vyhodnocovat svoje životy v přípravě na Varování. Moje dcero, ti z vás, kteří selhali v této přípravě, potřebují více modliteb.

Varování, tento velký dar, bude nyní poskytnut světu. Všem bude dána příležitost, aby procítili radost, až konečně poznají Pravdu, Pravdu o mé existenci. Modli se za všechny, mé dítě, aby měli odvahu hledat u Mě odpuštění.

Konečně, moje dcero, začínají moje děti otvírat svoje oči. Teď si uvědomují, že se svět mění. Svět, jaký znali, se posouvá do nové fáze. Tato nová fáze projde mnoha stupni dříve, než moje děti budou konečně připraveny na Nový ráj.

Příživníci mistra klamu budou naneštěstí tvrdě bojovat až do trpkého konce. Modli se teď za ty ubohé oklamané duše, aby jiskra Světla zaplavila jejich srdce, až přijdou do kontaktu s mými oddanými následovníky. Vám, moji následovníci, jsou dávány milosti na pomoc obracet všechny duše ztracené v divočině, a ve stavu zmatenosti, který jim způsobil Satan.

Proroctví z La Saletty, Fatimy a Garabandalu se teď odvíjejí
Všechna proroctví, daná požehnaným vizionářům v La Salettě, Fatimě a v Garabandalu se teď budou odvíjet a všichni je uvidí. Pro ty tisíce věřících, kteří znají a přijímají tato poselství – vězte, že Já, váš Spasitel, vás teď všechny vyzývám, abyste se modlili za duše celého lidstva. Ještě jednou otevřete svá srdce pro tato nová poselství – poslední poselství svého druhu, věnovaná všem mým dětem ještě před tím, než přijdu zpět jako soudce.

Výzva ke všem služebníkům církví
Volám ke všem mým posvěceným služebníkům všech vyznání, kteří ctí mého Věčného Otce, aby teď poslouchali. Nedovolte podvodníku, aby vás, prostřednictvím svého falešného proroka podvedl tím, že uvěříte lži, které se brzy dopustí v jeho jménu. Tento čas bude velmi těžký pro ty, kdo Mě milují, protože budou velmi zmatení.

Falešný prorok a antikrist
Jen sledujte s jasnýma očima falešného proroka, jenž se pokusí vést moji církev, neboť nepřichází z Domu mého Věčného Otce. Bude vzbuzovat dojem, že přichází. Ale to bude jen lež. Stejně tak si všímejte přátelství, které bude navenek projevovat k antikristovi, neboť ti dva budou nejzrádnějšími přívrženci Satana, odění do roucha beránčího. Budou mít moc, která se projeví zázraky, podobným těm z dávné doby, avšak tato moc bude satanská. Musíte neustále setrvávat ve stavu milosti, abyste bránili svou víru. Modlete se za mé posvěcené služebníky, kteří jsou vlažní ve své víře, neboť budou vtahováni do náruče podvodníka. Bude je přitahovat, protože jim bude nabízet vzrušení, vášeň a takzvanou lásku, která bude egoistická, a jeho charizmatickému zjevu bude těžké odolávat. Když se vy, moji posvěcení služebníci vydáte touto cestou, tak budete pro Mne navždy ztraceni.

Možná se ptáte, proč by měly tyto události přinášet takové těžkosti? Budete se pak divit, proč dovolím, aby k takovým situacím došlo. Opravdu by Ježíš ve svém milosrdenství dopustil takové potíže? Ale Já je musím dovolit, neboť jen skrze tyto výzvy se může odehrát konečná bitva mezi mým Věčným Otcem a Zlým. Bez této poslední konfrontace nemůže být on, Satan, konečně uvržen do propasti věčného pekla.

Mějte se na pozoru před tímto podvodem. Nedovolte, aby tímto způsobem byly ztraceny vaše duše. Modlete se, modlete se, modlete se za milost schopnosti rozpoznat a vidět falešného proroka takového, jaký je. Je to démon, vyslaný z hlubin pekla, aby vás zmátl. Buďte vděčni, že jste jeho cílem. Kvůli vaší oddanosti ke Mně budete podrobeni rozhodující zkoušce – zkoušce víry. Takové zkoušce už nikdy více nebudete muset čelit. Tak buďte připraveni. Všichni moji posvěcení služebníci, obraťte se ke Mně dříve, než bude příliš pozdě.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět