028. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2010 v 09:40.


KNIHA PRAVDY


Tak teď víš, že co slíbím, to se uskuteční. Poslal jsem ti duchovního vůdce, osobu, kterou jsem vybral na začátku tvé cesty. Chvíli potrvá, než ti, kteří jsou vyvolení pro můj úkol, převezmou svůj kalich pro mou práci. Má dcero, potřebuješ duchovního vůdce, aby mým poselstvím bylo plně porozuměno, a to prostřednictvím mého služebníka. Tímto způsobem se bude Slovo šířit a lidé poznají Pravdu. Bude to cesta plná výmolů a úzkých uliček, které se objeví znenadání a vrhnou vás do jiného směru, avšak nemějte strach. Teď máš vedení a budeš mít větší jistotu ve své práci.

Teď napiš toto: Kniha Pravdy je věnovaná lidstvu, aby mu pomohla se spasit v mém srdci. Je mu dána možnost ohlašovat moji slávu dříve, než se vrátím jako milosrdný Spasitel a spravedlivý soudce. Nikdy nechci mé děti trestat, avšak za určitých okolností ti, kteří mají při plném vědomí za partnera mistra klamu a ti, kteří jemu a jeho zkaženým přisluhovačům věnují tolik pozornosti, a to až do té míry, že se mu klanějí před oltářem, nemohou být spaseni. Vědí, kdo jsou. Shledají, že je velmi těžké navrátit se ke Mně. Modlete se za ně.

Na koho útočí Satan
Mistru klamu zůstává na zemi už jen velmi málo času k tomu, aby způsobil chaos a zpustošení, proto svoje úsilí zintenzivnil. Zaměřuje se hlavně na moje posvěcené služebníky v církvi mého Otce, mladé a pěkné a také na vysoce inteligentní.

Těm, kteří i nadále pokračují ve svém vychloubání tím, že ve Mne a v mého Věčného Otce nevěří, bude dána ještě jedna příležitost, aby otevřeli svá srdce.

Bolí Mě se na ně dívat. Moje děti, je to jako pozorovat auto plné lidí, které se v husté mlze pohybuje směrem ke skalisku. Vydali se nesprávnou cestou a teď, přestože věří, že směřují do pohodlí svých domovů, se řítí do hluboké tmy bez jakékoliv naděje.

Předpověděná proroctví budou teď odhalena
Má dcero, přimět moje děti, aby poslouchaly, nebude lehké. Musíte vytrvat i přes překážky. Trpělivost je důležitá. Tato poselství jsou velmi důležitá a plná lásky, stejně jako varování. Moje děti se musí zastavit a pochopit, že tato proroctví, která byla dávno předpověděná, budou teď odhalena. Tyto události se na zemi brzy uskuteční a čas je velmi, velmi, krátký.

Nikdy neprozradím datum mého Druhého příchodu
Nikdy vám neprozradím datum mého Druhého příchodu, moje milovaná dcero, protože vám nepřísluší to vědět. Ale před tím než přijdu, budu komunikovat s celým světem, abych mohl svým dětem ukázat moje čisté milosrdenství.

Má Matka pracuje v mém jménu
Moje milovaná Matka, která pracuje v mém jménu, šíří poselství prostřednictvím vybraných vizionářů. Jiní vyvolení proroci trpí v soukromí, dobrovolně, pro záchranu duší. Dovolím jim trpět mou bolest, jako gesto obrovské velkodušnosti těchto velmi zbožných věřících. Mají zásluhy na spáse mnoha lidí. Oni nejen prožívají moje utrpení na kříži, ale cítí i bolest, jakou trpím dnes. K tomu všemu trpí zesměšňováním, urážkami a výsměchem. Je to díky jejich pokoře, že toto snášejí v tichosti a v některých případech i veřejně. Jiní moji Bohu zasvěcení služebníci, kteří se rozhodují pro život v samotě, Mi dělají velikou službu. Jejich zvláštní oběť v sebezapírání zase napomáhá zachraňovat duše.

Boží dary jako samozřejmost
Sdělovat Pravdu v moderním světě, kde se technologie vyvinula do takové závratné výše, je těžké. Můj hlas je jako slabé volání na poušti, odstrčený stranou, ve prospěch příjemného dráždění smyslů.

Moje děti nemohou pochopit, že všechny tyto technologické zázraky, určené pro dobro člověka, jsou darem mého Věčného Otce. Všechny zázraky spojené s vývojem léků pro dobro lidstva, jsou také darem. Považují se za samozřejmé, protože moje děti si myslí, že to všechno je dílem člověka, ale není tomu tak.

Dar inteligence
Dar inteligence, přesně jako dar písně, je darem Boží říše. A právě proto, že jde o dary Boha, jsou terčem útoků Satana – Zlého. Jeho vlivem se technologie zneužívá ke špionáži a k zabíjení. Stejně tak se směje, když se technologie výroby léků nejen zneužívá k zabíjení, ale i k ospravedlňování zabíjení. Všechny tyto hrozné zločiny proti lidskosti, které technologie umožňuje, jsou zakrývány pláštíkem takzvané tolerance.

Tolerance jako maska zla
Tolerance může být perfektní maskou zla. Každému, kdo je prostřednictvím mého učení bdělý, je hned jasné, že se tyto zločiny proti lidstvu odehrávají před vašima očima.

Ve jménu tolerance jsou lidé vražděni, je jim upírána svoboda a především jejich právo za morální spravedlnost. Ó ano, děti, buďte varovány, zůstaňte bdělé a mějte se na pozoru, když uslyšíte slovo "tolerance", neboť je to jedna z oblíbených her kamuflování Satanem.

Lidé se nedokážou postavit za křesťanství
Moje děti, navzdory světu s moderními komunikačními prostředky, se nedokážou postavit ke své víře a hlásit se otevřeně ke svému křesťanství. Je to hlavně proto, že většina z nich žije v západním světě. Bojí se, že by se jim lidé smáli a šikanovali je. Je tomu skutečně tak. Smáli by se jim. Ale mějte na zřeteli toto: Mé děti vždy trpí nějakým druhem posměchu, když pozvednou můj kříž. Mohou si pak být jisti, že konají mou práci.

Ale ti křesťané, kteří bojují za právo veřejně hlásat mé jméno, budou trpět nejvíce. On nebo ona musí zůstat silní. Jste moje naděje na této zemi. Bez mých věrných následovníků, mé děti, nemůže být překročen konečný práh do království mého Otce.

Miluji všechny mé přívržence. Jsem v jejich srdcích, a oni to vědí. Dbejte na moje Slovo, dávané vám skrze tuto vizionářku. Neignorujte tato poselství. Ústním podáním pomohou před mým Druhým příchodem zachránit milióny duší na celém světě.

Jděte teď v pokoji a lásce.


Váš věrný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět