Interview s vizionářkami z Garabandalu

Potom, co zjevení v Garabandalu skončila, vizionářky Conchita, Mari-Loli, a Jacinta dávaly čas od času novinářům interview, v nichž odhalily, co mohly říct o přicházejícím celosvětovém Varování a o Velkém zázraku. V každém z těchto interview, i když o těchto dvou událostech byly pokládány obvykle stejné otázky, se přihodilo, že se objevily nové, nebo podpůrné informace, nebo rozdílná hlediska. Za tímto účelem a v pokusu získat co nejúplnější obraz na základě toho, co je známo o Varování a Zázraku, jsme sloučili všechna interview, k nimž jsme měli přístup s tím, že jsme se vyhnuli zbytečnému opakování. Co následuje, je výsledek našeho výzkumu s částmi různých interview podaných v chronologickém pořádku.


VAROVÁNÍ


Conchita
14. září 1965

Otázka: Bude Varování něco viditelného, nebo niterného, nebo obojí?
Odpověď: Varování je něco, co přichází přímo od Boha a bude viditelné po celém světě, ať by člověk byl na jakémkoliv místě.

Otázka: Odhalí Varování osobní hříchy každé osobě ve světě a osobám všech věr, včetně ateistů?
Odpověď: Ano, Varování bude jako vyjevení našich hříchů – jako como si revelase nuestros pecados, a bude viděno a zakoušeno věřícími i nevěřícími a lidmi naprosto každého náboženství.

Otázka: Je pravdou, že Varování bude mnoha lidem připomínat smrt?
Odpověď: Varování je jako očista pro Zázrak. A je to něco jako pohroma. Nechá nás myslet na smrt, jinými slovy, raději bychom byli mrtví, než bychom zakusili Varování.

Otázka: Bude Varování světem rozpoznáno jako přímé znamení od Boha?
Odpověď: Rozhodně – claro, a proto věřím, že není možné, aby svět mohl být tak zatvrzelý, že by se nezměnil.

Říjen 1968

Otázka: Slyšeli jsme, že někteří říkají, že Varování může být přírodní úkaz, ale bude využit Bohem, aby promluvil k lidstvu. Je to pravda?
Odpověď: Varování je něco nadpřirozeného a nebude vědou vysvětleno. Bude viděno a pocítěno.

Otázka: Conchito, můžete vysvětlit tvrzení, že během Varování poznáme sebe a hříchy, kterých jsme se dopustili?
Odpověď: Varování bude nápravou svědomí světa.

Otázka: A co mnoho lidí, kteří Krista neznají, jak ti budou chápat Varování?
Odpověď: Ti, kteří Krista neznají (nekřesťané), uvěří, že je to Boží Varování.

1973

Otázka: Co se stane v den Varování?
Odpověď: Nejdůležitější věcí v tento den je, že každý, na celém světě, uvidí znamení, milost, nebo trest v sobě samém – jinými slovy Varování. Všichni se najdou ve světě samotní, bez ohledu na to, kde v tom čase jsou, sami se svým svědomím přímo před Bohem. Tehdy uvidí všechny své hříchy, a co jejich hříchy způsobily.

Otázka: Pocítí to všichni ve stejný čas?
Odpověď: Ano, současně.

Otázka: Jak dlouho to bude trvat – půl hodiny, hodinu?
Odpověď: Opravdu nevím. Myslím, že pět minut by byl přiměřený čas.

Otázka: Jak se budeme cítit?
Odpověď: Všichni to budeme pociťovat jinak, protože to bude záležet na našem svědomí. Varování bude velmi osobní, z tohoto důvodu budeme všichni na ně reagovat jinak. Nejdůležitější bude rozpoznat naše vlastní hříchy a jejich zlé následky. Budete mít jiný pohled na Varování, než já, protože vaše hříchy jsou jiné, než moje.

Otázka: Stane se mi něco kvůli mým hříchům? Myslím tím, jestli jejich následkem přijdu k tělesné újmě?
Odpověď: Ne, pokud to není něco, co je následkem šoku, například infarkt.

Otázka: Takže to nepřinese fyzickou škodu, ale bude to spočívat v tom, že budu čelit Bohu, sám se svými hříchy. A co dobré věci, uvidím je také?
Odpověď: Ne. Bude to jen Varování, abyste uviděl, co jste svými hříchy způsobil. Bude to jako očista před Zázrakem, abychom uviděli, jestli Varováním a Zázrakem budeme (myšleno celý svět) obráceni.

OtázkaTakže toto Varování se nyní může stát kdykoliv?
Odpověď: Ano, ale já neznám datum, kdy se to stane.

Únor 1977

Otázka: Kdy jste se dověděla o Varování a od koho?
Odpověď: Jediné, na co si dobře vzpomínám je, že to byla Panna Maria, která mi o tom řekla.

Otázka: Zopakovala byste nám, co víte o Varování?
Odpověď: Co si nyní vzpomínám je, že Panna Maria mi řekla, že před Zázrakem nám Bůh sešle Varování, aby nás očistilo, nebo připravilo nás uvidět Zázrak a tímto způsobem mohli přitáhnout dost milosti, abychom změnili náš život ve vztahu k Bohu. Řekla mi, v čem bude Varování spočívat, ale ne datum. Nejsem schopna říct, v čem spočívá, ale jsem schopna říct, jaké to bude, více - méně. Je to jev, jenž bude viděn a pocítěn v celém světě a všude. Jako příklad jsem vždy dávala dvě hvězdy, které se srazí. Tento úkaz nezpůsobí hmotné škody, ale naplní nás děsem, protože právě v tomto okamžiku uvidíme svou duši a škodu, kterou jsme způsobili. Bude to jako bychom byli v agonii, ale nezemřeme následkem jeho působení, ale možná zemřeme leknutím nebo šokem, že uvidíme sami sebe. Ať mi Panna Maria odpustí, jestli to nevysvětluji jak to je, ale snažím se vám říct.....podle toho, co vím, jaké bude Varování v ten den.

Otázka: "Viděla" jste Varování, nebo slyšela jste o něm?
Odpověď: Panna Maria mi řekla o jeho příchodu.

Otázka: Jestli Varování trvá jen krátký čas, vzpomene si na ně svět jako na přicházející od Boha, nebo se bude jen zdát, že to byl sen, nebo iluze?
Odpověď: Nikdy jsem neřekla, že Varování bude jen krátký okamžik. Co jsem řekla je, že i kdyby to byl jen okamžik, bude velmi strhující a strašný. Nikdo nebude mít pochybnosti o tom, že je od Boha a že není lidské. Já, která vím, co to je, se toho dne velmi bojím.

Otázka: Před mnoha lety jste nám řekla, že událost Varování začíná písmenem "A". Jestli vám Naše Paní nikdy neřekla to neodhalit, můžete se nyní o tom zmínit?
Odpověď: Nezakázala to, ale nevím, proč jsem to neřekla a necítím, že bych to měla říct nyní.

Otázka: Jednou jste řekla Otci Marcelinu Andreu: "Až uvidíte Varování, uvědomíte si, že jsme otevřeli konec času". Můžete vysvětlit, co jste tím mínila?
Odpověď: Panna Maria nám řekla, že Varování a Zázrak budou poslední varování, nebo velkolepá veřejná podívaná, kterou nám Bůh dá. Z tohoto důvodu věřím, že po nich budeme blízko konci času.

Otázka: Poradila byste lidem, aby se mohli připravit na tuto událost?
Odpověď: Musíme být vždy připraveni, aby naše duše byly v pokoji a abychom se nevázali příliš k tomuto světu. Místo toho musíme často myslet na to, že jsme zde, abychom šli do nebe a byli svatí.

Srpen 1980

Otázka: Neuškodí vám? (Varování)
Odpověď: Ne. Pro mě to je jako dvě hvězdy..., které se srazí, udělají hodně hluku a světla, ale nespadnou. Je to něco, co se nám nechystá ublížit, ale budeme se na to dívat. V tomto okamžiku uvidíme naše svědomí. Uvidíte všechno zlo, které děláte.

Otázka: Uvidíte všechno zlo, které děláte?
Odpověď: Ano. A uvidíte dobro, které nečiníte.

Mari-Loli
27. června 1975

Otázka: Řekla jste, že znáte rok Varování. Můžete nám říct, jestli se stane v příštích několika letech, nebo je ještě vzdáleno v budoucnosti?
Odpověď: Ne. Nemohu říct nic.

Otázka: Řekla vám svatá Matka, abyste o Varování nemluvila?
Odpověď: Ne, neřekla, ale protože Varování a Zázrak budou v rámci téhož roku, uvnitř cítím, abych neříkala nic.

Otázka: Jak víte, že Varování a Zázrak budou v rámci téhož roku?
Odpověď: Během zjevení – nevzpomínám si přesně kdy – mi to řekla Panna Maria.

Otázka: Údajně jste řekla, že až se Varování stane, všechno se zastaví, dokonce i letadla na obloze. Je to pravda?
Odpověď: Ano, ale jen na pár okamžiků.

Otázka: Myslíte tím, že se všechno v daném okamžiku zastaví a v tom okamžiku dojde k Varování?
Odpověď: Ano.

Otázka: Kdy vám byla tato informace odhalena?
Odpověď: Během zjevení mi to všechno řekla Panna Maria.

Otázka: Dostala jste všechny tyto informace během jediného zjevení, nebo vám to Naše Paní řekla ve více zjeveních?
Odpověď: Řekla mi o tom všem během jediného zjevení. Teď si nevzpomínám, jestli mluvila o Varování během nějakého jiného zjevení.

Otázka: Víte, jak dlouho bude Varování trvat?
Odpověď: Jen několik minut.

Otázka: Bojíte se Varování?
Odpověď: Ano. Jako všichni ostatní. Mám nedostatky a Varování mi ukáže mé chyby a to mi nahání strach.

Otázka: Můžete nám říct ještě něco o Varování?
Odpověď: Vše, co mohu říct je, že je velmi blízko a že je velmi důležité, abychom se připravili, protože to bude něco strašného. Nechá nám pocítit všechno zlé, co jsme udělali.

Únor 1977

Otázka: Povídaly jste si někdy s Conchitou o datech Varování, jehož rok znáte a Zázraku, který zná ona?
Odpověď: Nikdy jsem o těchto datech Conchitě neřekla.

Otázka: Poradila byste lidem, aby se mohli připravit na tuto událost?
Odpověď: Dělat hodně pokání, oběti, přijímat svaté svátosti každý den, kdy můžeme a každý den se modlit svatý růženec.

29. září 1978

Otázka: Protože jste jednou, která toho o Varování ví nejvíc, řekla byste nám, jestli se tato událost má stát před Zázrakem, který slíbila Conchita Gonzales?
Odpověď: ...Každý to prožije, ať už je kdekoliv, bez ohledu na své životní podmínky, nebo své znalosti Boha... Bude to vnitřní osobní zkušenost. Bude to vypadat, jakoby se svět zastavil, ...nikdo si toho nebude vědom, protože všichni budou zcela pohrouženi do své vlastní zkušenosti.

Otázka: O podstatě Varování – jak to cítíte?
Odpověď: Bude to něco, jako vnitřní pocit smutku a bolesti, že jsme Boha urazili. Bůh nám pomůže jasně uvidět zranění, které jsme Mu způsobili a všechno zlé, co děláme. Pomůže nám pocítit tuto vnitřní bolest, protože často, když děláme něco špatného, prosíme o Boží odpuštění jen svými rty, ale nyní (skrze Varování) nám pomůže pocítit tělesně ten hluboký smutek.

19. října 1982

Otázka: Vzpomínáte si, co svatá Matka řekla o komunistickém soužení, které má nastat před Varováním?
Odpověď: Vypadalo to, jako kdyby komunisté ovládli celý svět a bylo velmi těžké praktikovat náboženství, pro kněze sloužit mši, nebo pro lidi otevřít dveře kostelů.

Otázka: Je to, co jste myslela, když jste řekla, že se bude zdát, jako kdyby církev zmizela?
Odpověď: Ano.

Otázka: Bude to kvůli soužení a ne kvůli tomu, že lidé přestanou praktikovat své náboženství?
Odpověď: Ano, ale myslím si, že spousta lidí přestane. Každý, kdo praktikuje, se bude muset začít skrývat.

Otázka: Bude to jen v Evropě, nebo si myslíte, že to bude také zde, ve Spojených státech?
Odpověď: Nevím, protože Evropa byla tehdy pro mne celým světem. Jen jsem měla za to, že tomu je tak. Svatá Matka neupřesnila na jakém místě. Mně to připadalo, jakoby to bylo všude.

Otázka: Přibližně 67% zemského povrchu je nyní ovládáno komunismem. Myslíte si, že je to postačující, aby to naplnilo proroctví Naší Paní?
Odpověď: Opravdu nevím. Zdá se mi, jakoby to bylo víc, než to.

Otázka: Jinými slovy, myslíte si, že to bude horší, než je tomu teď?
Odpověď: To jsem si myslela z toho, co mi řekla, ale já to skutečně nevím přesně. Mně to připadalo, jakoby to bylo každé místo venku, místa, která jsem viděla ve své mysli. V mnoha zemích v Evropě můžete ještě praktikovat vaše náboženství.

Otázka: Takže situace ve světě není dost zlá, aby se Varování uskutečnilo?
Odpověď: Varování se ještě nestane, takže (situace) se pravděpodobně zhorší.

Otázka: Řekla jste, že pro kněze bude velmi těžké sloužit mši. Bylo to něco, co vám svatá Matka řekla, nebo to bylo něco, co jste si myslela kvůli komunistickému soužení?
Odpověď: Z toho, co si vzpomínám, bylo to něco, co řekla.

Otázka: A Panna Maria řekla, že se bude zdát, jakoby církev zmizela?
Odpověď: Ano.

Otázka: Řekla někdy svatá Matka něco o Svatém Otci, jenž musel opustit Řím v čase Varování?
Odpověď: Ne, ale asi to tak vypadalo – možná, že jsem tehdy ve své mysli zaměnila, co jsem viděla a co mi řekla svatá Matka, protože je tomu už tolik let – ale připadá mi, že papež také nemohl být v Římě, víte, co mám na mysli, na veřejnosti. Byl také pronásledován a musel se skrývat, jako všichni ostatní.

Otázka: Řekla jste, že až Varování přijde, letadla se ve vzduchu zastaví a všechny stroje se vypnou. To vám svatá Matka řekla?
Odpověď: Řekla, že všechno, všude, se na chvíli zastaví a lidé budou jen přemýšlet a pohlížet do sebe.

Otázka: Bude při Varování nějaký hluk, jako vanutí větru?
Odpověď: Jak jsem to tehdy viděla, bylo to spíše jako velké ticho, jako pocit prázdnoty. Všechno bylo velmi tiché. Tak jsem to viděla.

Otázka: Před sedmi lety jste řekla, že Varování bude brzy. Mnoho lidí si myslelo, že se stane tehdy. Co byste řekla dnes?
Odpověď: Bude brzy. Všechno mi připadá brzké, protože čas tak rychle ubíhá.

Otázka: Jste jediná, která zná rok Varování. Řekla jste to někdy někomu jinému, jako například knězi?
Odpověď: Ne.

Otázka: Budou lidé bojovat mezi sebou, až přijde Varování?
Odpověď: (bez odpovědi)

Jacinta
17. srpna 1975

Otázka: Mluvila s vámi Naše Paní o Varování?
Odpověď: Ano, říkala mi o tom, ale nikdy mi nepověděla rok...

Únor 1977

Otázka: Můžete nám říct, jak bude vypadat Varování?
Odpověď: Varování je něco, co bude nejdříve viděno všude ve světě ve vzduchu a okamžitě přeneseno do nitra našich duší. Bude trvat velmi krátce, ale bude se zdát, že trvá velmi dlouho, kvůli svému účinku v nás. Bude pro dobro našich duší, abychom viděli v sobě naše svědomí, dobro a zlo, které jsme učinili. [Conchita říká, že uvidíme jen to zlé]. Pak pocítíme velkou lásku k našim nebeským rodičům a budeme prosit o odpuštění za všechny naše urážky.

Otázka: Pocítí Varování všichni lidé, bez ohledu na svou víru?
Odpověď: Varování je pro každého, protože Bůh chce naši spásu. Varování je pro nás, aby nás přitáhlo blíže k Němu a posílilo naši víru. Proto by se lidé měli připravit na tento den, ale neočekávat je se strachem, protože Bůh nesesílá věci kvůli strachu, ale spíše se spravedlností a láskou a dělá to pro dobro všech svých dětí, aby se mohly radovat z věčného štěstí a nebýt ztraceny.

Srpen 1979

Otázka: Vzpomenete si něco o velkém soužení, komunismu...?
Odpověď: Ano, byla invaze, něco, co bylo velkým zlem, ve kterém komunismus hrál velkou úlohu, ale už si nevzpomínám, které země, nebo oblasti, byly zasaženy. Panna Maria na nás naléhala, abychom se modlili, (že může být odvrácena). Tyto těžké události se stanou před Varováním, protože samo Varování nastane, až bude nejhůř.

16. dubna 1983

Otázka: V interwiev z roku 1979 (nahoře) jste řekla v popisu komunistického soužení že "to bylo jako invaze". Viděla jste obrazy této invaze?
Odpověď: Někdy si pletu invazi s pronásledováním.

Otázka: Řekla jste také, že až všechno půjde nejhůř, přijde Varování. Jak to víte? Řekla vám to Panna Maria, nebo jste to viděla ve své vizi?
Odpověď: Panna Maria řekla, že Varování přijde, až poměry budou nejhorší. Nemělo by to být jen pronásledování, protože mnoho lidí už nebude praktikovat své náboženství.

Otázka: Až přijde Varování, bude viděno a pocítěno každým na zemi. Zahrnuje to malé děti, které ještě nedosáhly věku rozumu?
Odpověď: Ano. Proto je nám jich líto, protože to bude takový děsivý zážitek. (*)

Otázka: Můžete nám říct něco, jak bude vypadat svět, až přijde Varování?
Odpověď: Špatně.(*) Tady si už Jacinta nevzpomíná jasně, protože náš Pán nám v poselstvích č. 118 a 188 sdělil, že to budou jen děti, které již dosáhly věku rozumu – pozn. překladatele.

Zdroj: www.ourlady.ca/info/warning&miracle2.htm


zpět